acare_Vertigo_condition

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการหนึ่งของการเวียนศีรษะ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนคือ การที่รู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งผู้ป่วยมักอธิบายว่าตนเองรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะ และบางครั้งอธิบายว่ารู้สึกโลกเอียง อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนสามารถเกิดร่วมกับภาวะเสียการทรงตัว หน้ามืด และอาการวิงเวียนศีรษะ1 ภาวะหน้ามืดหมายรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะหรือความรู้สึกว่ากำลังจะหมดสติ1 เนื่องจากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนกระตุ้นให้เกิดการสูญเสียการทรงตัว ซึ่งผลของการสูญเสียการทรงตัวที่พบได้บ่อยครั้งมากที่สุดประการหนึ่งคืออาจทำให้ล้มได้ อาการเสียการทรงตัวที่หมายถึงการรู้สึกเสียสมดุล โซเซ และไม่สามารถเปลี่ยนท่าทางได้ คืออาการสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน1 อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจมีหลายรูปแบบ2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้มีความรู้สึกว่าเวียนศีรษะ ตัวสั่น หรือการทรงตัวผิดปกติไม่นาน แต่อาการดังกล่าวอาจส่งผลร้ายแรงได้ ความกลัวว่าอาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำจะทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรทั่วไปได้ เช่น การขับรถ และการข้ามถนน สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนมักเกิดจากความผิดปกติในหูชั้นใน หากอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในและโครงสร้างรอบหูชั้นใน อาการดังกล่าวจะเรียกว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย3 ทั้งนี้ ประเภทของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายที่พบได้มากที่สุดมีดังนี้4 นอกจากนี้ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนทำให้เกิดภาวะต่าง ๆ มากมายซึ่งบางกรณีอาจเป็นอันตราย หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ การปรึกษาปัญหานี้กับแพทย์ซึ่งเป็นบุคคลที่จะหาสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและช่วยคุณป้องกันไม่ให้เกิดอาการอีกในอนาคตได้ดีที่สุด! อาการที่พบเมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน โดยปกติแล้ว อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะแสดงอาการต่อไปนี้5 มีการออกกำลังกายหลายอย่าง ที่สามารถช่วยลดการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและช่วยลดความถี่ในการเกิดอาการได้ การออกกำลังกายในท่านั่งและยืน และการเดินที่เกี่ยวกับการขยับศีรษะและดวงตาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้6 คุณควรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยทันที ในกรณีที่มีอาการรุนแรง เช่น อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต เนื่องจากผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการล้ม อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจึงมีผลกระทบด้านจิตใจอย่างมีนัยสำคัญ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจทำให้เกิดความวิตกและความกังวลเนื่องจากความกลัวที่จะล้ม และความอ่อนเพลีย ซึ่งเกิดจากการไม่สามารถคาดเดาและควบคุมการเกิดอาการได้…

สมอง
acare_Vertigo_typps_of_vertigo

ผู้ป่วยมักอธิบายว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการที่รู้สึกไปเองว่าสิ่งรอบตัวเคลื่อนไหวแบบหมุน ผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะรู้สึกมึนงง หงุดหงิด และสับสน1 อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ดังนี้2 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยต้องปรึกษาแพทย์ หากมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน แพทย์จะประเมินได้ว่าผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายหรือระบบประสาทส่วนกลาง และจะช่วยจัดการอาการต่าง ๆ ได้ เราพบได้บ่อยครั้งที่สุดว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลายมักเกิดจากความผิดปกติในหูชั้นใน2 เหตุใดความผิดปกติจากหูชั้นในทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน?หูชั้นในประกอบด้วย3 สำหรับกลุ่มอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนปลาย ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเนื่องมาจากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบเฉียบพลัน และโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน4 โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV) โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนพบได้มาก ว่าทำให้เกิดความรู้สึกเวียนศีรษะบ้านหมุนขณะเปลี่ยนท่าทาง ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีอาการศีรษะหมุนเมื่อมีการเอียงศีรษะตามแรงโน้มถ่วง โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนมีสาเหตุจากความผิดปกติของหูชั้นใน และทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนขณะเปลี่ยนท่าทางขึ้นซ้ำหลายครั้ง5 อีกทั้งอาจแสดงอาการต่อไปนี้6 โดยปกติแล้ว อาการของโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนมักเกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนท่าทาง ยกตัวอย่างเช่น การลุกขึ้นนั่งจากท่านอนหรือการเงยหน้าเร็วเกินไป อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่ตามมานั้นสามารถเกิดขึ้นได้นานระหว่าง 5-30 วินาที7 โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนมักพบได้บ่อย และคนทั่วไปกว่าร้อยละ 50 อาจมีอาการนี้ได้ในบางครั้ง7 มีการฝึกท่าต่าง ๆ หลายท่าที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนอีกได้ โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบ ซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบในหูชั้นใน อาจกระตุ้นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน กล่าวคือ เส้นประสาทการทรงตัวที่ส่งสัญญาณไปยังสมองมีการอักเสบ โรคเส้นประสาทการทรงตัวในหูอักเสบจะแสดงอาการต่าง ๆ เช่น…

สมอง
acare_Vertigo_what_factor

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ มีผลข้างเคียงจากโรคและยาบางประเภทที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน1 ด้วยเหตุนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงทีจึงเป็นสิ่งสำคัญ และมีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนและกำหนดวิธีรักษาได้ ภาวะต่าง ๆ ในหูชั้นใน โดยส่วนใหญ่ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากภาวะต่าง ๆ ในหูชั้นใน เช่น ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระตุ้นอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน มีดังนี้ ปัจจัย/ภาวะเสี่ยงที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน นอกจากภาวะเหล่านี้ มีปัจจัย/ภาวะเสี่ยงที่ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเวียนศีรษะบ้านหมุน ดังนี้ คุณทราบหรือไม่? ร้อยละ 30 ของคนอายุมากกว่า 60 ปี และร้อยละ 50 ของคนอายุมากกว่า 85 ปี มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลโดยย่อและกล่าวถึงสาเหตุบางประการเท่านั้น ในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน กรุณาปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อทำการวินิจฉัย และทำความเข้าใจอาการของคุณ References

สมอง
acare_Vertigo_how_long_last_vertigo_does

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนสามารถเกิดขึ้นได้นานตั้งแต่หลายวินาทีจนถึงหลายสัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับอาการที่เกิดร่วมด้วย1 แน่นอนว่าสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดระยะเวลาในการเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo: BPPV) โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเป็นสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้มากที่สุด ผู้ป่วยมักรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะเมื่อเอียงศีรษะไปในทิศทางตามแรงโน้มถ่วง โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะมีอาการกำเริบช่วงสั้น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น2 โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนซ้ำหลายครั้งและตามมาด้วยอาการได้ยินเสียงรบกวนหรือรู้สึกถึงแรงดันภายในหู อาจเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน ในกรณีนี้ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนจะเกิดขึ้นได้นานตั้งแต่ 20 นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง2 อาการเวียนศีรษะจากไมเกรน อาการมองเห็นภาพพร่ามัว คลื่นไส้ และมีความอ่อนไหวต่อแสงและเสียงมากขึ้น อาจเกิดจากอาการเวียนศีรษะจากไมเกรน3 นอกจากนี้ อาการเวียนศีรษะจากไมเกรนอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้นานหลายนาที หลายชั่วโมง หรือหลายวัน2 โรคประสาทหูชั้นในอักเสบ โรคประสาทหูชั้นในอักเสบมักมีสาเหตุจากการติดเชื้อในหูชั้นใน ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะได้นานหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน โดยมีอาการรุนแรงที่สุดในช่วงระหว่าง 24-48 ชั่วโมง4 เช่น อาการคลื่นไส้ และปัญหาการทรงตัวแม้จะหลับตา แต่ผู้ป่วยจะยังคงรู้สึกว่ามีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและจะรู้สึกแย่ลงเมื่อเอียงศีรษะ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรงเป็นกรณีที่พบได้ยาก แต่อาการต่าง ๆ อาจคงอยู่นานหลายเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการรักษา5, 6 การออกกำลังกายช่วยป้องกันและลดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ หากคุณมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน คุณต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นกับคุณ อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอาจถูกกระตุ้นได้หลายทาง และแพทย์ของคุณเป็นบุคคลที่จะประเมินความเสี่ยงและช่วยจัดการอาการเหล่านี้ได้ดีที่สุด References

สมอง