ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ a:care

ข้อปฏิเสธความรับผิด

 1. ท่านรับทราบและตกลงว่า

  ก) เนื้อหา (ตามที่จะให้คำจำกัดความด้านล่างนี้) ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เสนอให้โดยแอ๊บบอตเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น

  ข) หากท่านใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ซึ่งออกแบบสำหรับผู้ป่วย ท่านรับทราบอีกด้วยว่าเนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะเป็นการให้ใช้แทนและไม่ได้เป็นการให้ใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยหรือคำแนะนำทางการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษา กระบวนการ หรือการปฏิบัติต่าง ๆ ท่านต้องปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์และทำการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง โดยอาศัยคำแนะนำและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว ฟีเจอร์และบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่เสนอให้ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care นี้ (1) ควรใช้หลังจากที่ท่านและแพทย์ของท่านได้ทำการตัดสินใจตามหลักวิชาชีพแล้วเกี่ยวกับการรักษาที่เหมาะสม และ (2) ท่านไม่ควรยึดถือเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เพียงอย่างเดียวในการใช้เป็นเครื่องมือจดจำให้ท่านกินยา หรือใช้เพื่อการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาไม่ว่าในประการใด ๆ ตามที่แพทย์ของท่านกำหนด

  ค) หากท่านใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (“บุคลากรทางการแพทย์”) ท่านรับทราบอีกด้วยว่าเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ที่ออกแบบสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (เช่นเว็บไซต์ a:carepro และเว็บไซต์ Virtual Learning) เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้แบบ e-learning ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ของบุคลากรเหล่านั้นที่เข้าใช้งานเว็บเพจ โดยจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผ่านเนื้อหาเพื่อการศึกษาทางการแพทย์และคลินิกที่สามารถตอบโต้กับผู้เรียนได้ (interactive) ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ e-learning ที่หลากหลาย เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ควรใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยโรค การติดตาม การจัดการ หรือการรักษาอาการทางการแพทย์ใด ๆ ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care จัดให้โดยแอ๊บบอตเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ครบถ้วน

  ง) แม้ว่าแอ๊บบอตจะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการจัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care แต่แอ๊บบอตไม่รับรองหรือรับประกันต่อความถูกต้อง การสามารถนำไปใช้ได้ ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา การที่ท่านใช้เนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ว่าในประการใด ๆ เป็นความเสี่ยงของท่านเอง แอ๊บบอตไม่สามารถและไม่ได้มีความรับผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลของการที่ฟีเจอร์หรือเนื้อหาใด ๆ ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือต่อการตัดสินใจทางการแพทย์ใด ๆ ที่กระทำขึ้นโดยอาศัยเนื้อหาทางการศึกษาที่มีอยู่ในเว็บเพจ

  จ) แอ๊บบอตสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

  ฉ) แอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดชอบ และไม่ให้การรับประกันแต่ประการใดต่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ความตรงเวลา และความเหมาะสมของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้มาจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงไฮเปอร์ลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่อาจมีไฮเปอร์ลิงค์มาที่หรือจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น

  การใช้งาน
 2. ท่านเข้าใจ รับทราบ และตกลง ดังต่อไปนี้

  ก) โดยการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ท่านตกลงจะไม่แทรกแซงหรือสกัดกั้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือบนเซิฟเวอร์ใด ๆ ของเรา และท่านตกลงด้วยว่าจะไม่พยายามหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงฟีเจอร์ความปลอดภัยใด ๆ ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care และตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่ใช้บังคับ หรือกฎหมาย กฎ และระเบียบของประเทศ รัฐ สหพันธรัฐตลอดจนของประเทศอื่น ๆ ทั้งปวง

  ข) ท่านให้สิทธิแก่แอ๊บบอตในการใช้เนื้อหาทั้งปวงที่ท่านอัปโหลดหรือส่งในประการอื่นไปยังเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอตในประการใดก็ตามที่แอ๊บบอตเลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการคัดลอก การนำออกแสดง การดำเนินการ หรือการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม การปรับเปลี่ยนเนื้อหาดังกล่าว หรือการรวมเข้ากับสื่อวัสดุอื่น หรือการสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องโดยอาศัยเนื้อหานั้น

  ค) ยกเว้นตามที่มีการระบุอย่างชัดแจ้งและมีการตกลงล่วงหน้า โดยแอ๊บบอตจะไม่มีการก่อความสัมพันธ์ในเรื่องการรักษาความลับในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care อาจทำการสื่อสารทางวาจา โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ กับแอ๊บบอต (เช่น ให้ข้อมูลตอบกลับ ถามคำถาม ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ แนวคิด ฯลฯ) หากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ใด ๆ จำเป็นต้องใช้หรือร้องขอให้มีการให้ข้อมูล และหากข้อมูลนั้นมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) แอ๊บบอตจะขอใช้ และรักษาไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวในลักษณะตามที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต กล่าวอีกประการหนึ่ง การสื่อสารและข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวที่มีการส่งให้จะถือเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับ และแอ๊บบอตมีอิสระในการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลนั้นในประการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การใช้ หรือการขายผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลดังกล่าวรวมอยู่ ผู้ที่ส่งข้อมูลใด ๆ ให้กับแอ๊บบอตจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาของตน รวมถึงความจริงแท้และความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนการที่ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดสิทธิในการเป็นเจ้าของหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นใด
 3. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care บางเว็บไซต์หรือบางแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของท่าน ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของท่าน เพื่อสร้างบัญชี a:care ของท่าน (“บัญชี a:care”) ท่านตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียน และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care นอกจากนี้ ท่านตกลงจะดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี a:care ของท่านมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน สำหรับเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่าสิ่งนี้ได้รับการออกแบบและมีความมุ่งหมายเพื่อใช้เฉพาะบุคคล และท่านไม่ควรเปิดเผยบัญชี a:care ของท่าน และ/หรือรายละเอียดต่าง ๆ ของท่านต่อบุคคลอื่น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี a:care ของท่าน และต่อกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนบัญชีของท่านหรือผ่านบัญชีของท่าน ท่านตกลงจะแจ้งให้แอ๊บบอตทราบโดยทันที หากท่านทราบถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อบัญชี a:care ของท่าน ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านอาจถูกเปิดเผย แอ๊บบอตไม่รับผิดชอบต่อการที่รหัสผ่านสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกเปิดเผยไม่ว่าในประการใด ๆ หรือต่อกิจกรรมใด ๆ บนบัญชี a:care ของท่านจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อการสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บัญชี a:care ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีสาเหตุมาจากท่าน
 4. ท่านอาจลบบัญชี a:care ของท่านได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยบัญชี a:care ของท่านและข้อมูลทั้งปวงที่ถูกจัดเก็บไว้ในบัญชี a:care ของท่านจะถูกลบเมื่อแอ๊บบอตได้รับและมีการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอให้มีการลบบัญชีของท่าน ยกเว้นเท่าที่แอ๊บบอตมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของแอ๊บบอต ทั้งนี้โปรดทราบว่า แอ๊บบอตจะปฏิบัติตามนโยบายของแอ๊บบอต และกฎหมายที่ใช้บังคับในการกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอให้ลบบัญชีของท่าน
 5. เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการดำเนินการหรือเรื่องดังต่อไปนี้

  ก) ดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านกำลังใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีพร้อมใช้ 

  ข) ดำเนินการให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ความปลอดภัยทั้งปวงของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตล่าสุดที่มีพร้อมใช้

  ค) ความเสียหายใด ๆ ต่ออุปกรณ์ของท่าน และการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลที่ท่านจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือการโต้ตอบของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care กับแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ท่านอาจดาวน์โหลดหรือใช้งาน

  ง) รักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน และสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ของท่าน

  จ) ดูแลรักษาให้อุปกรณ์ของท่านมีความปลอดภัย และ

  ฉ) ดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ในทางที่ผิดโดยจงใจทำให้มีไวรัส โทรจัน (Trojans) เวิร์ม (Worms) หรือไวรัสที่ออกแบบมาให้ทำงานตามเงื่อนไขหรือเวลาที่กำหนดไว้ (Logic bombs) หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นการมุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี
 6. เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้

  ก) ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุง ถอดรหัส แยกองค์ประกอบ แกะรหัส ดัดแปลง ขาย ขายต่อ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลงหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เนื้อหาของเว็บไซต์/
  แอปพลิเคชัน a:care ซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือส่วนใด ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาใด ๆ ข้างต้นในทางใดทางหนึ่ง หรือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของสิ่งดังกล่าว หรือสร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care

  ข) ใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศ

  ค) พยายามปิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยหรือมาตรการทางเทคโนโลยีอื่น ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care

  ง) ลบออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของ จากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือ

  จ) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้
 7. หากท่านใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ในลักษณะใดที่ต้องห้ามตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ แอ๊บบอตมีสิทธิดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ซึ่งอาจรวมถึงการหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ของท่านเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และการยกเลิกบัญชี a:care ของท่าน

  แอปพลิเคชัน
 8. นอกเหนือไปจากข้อกำหนดอื่นใดทั้งปวงในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ข้อกำหนดตามที่ระบุต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน a:care ต่าง ๆ (“แอปพลิเคชัน”) ที่มีความเชื่อมโยงกับข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้

  ก) แอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาหรือในทุกประเทศ และแอ๊บบอตไม่ให้การรับรองว่าแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์ใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันจะมีความเหมาะสมหรือมีพร้อมสำหรับการใช้งานในพื้นที่เฉพาะใด ๆ ทั้งนี้ ในขอบเขตเท่าที่ท่านเลือกที่จะเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชัน ท่านกระทำการดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของท่านเอง

  ข) แอปพลิเคชันจัดให้มีขึ้นแก่ท่านโดยแอ๊บบอต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราหรือค่าบริการมาตรฐานโดยผู้ให้บริการระบบไร้สายหรือระบบโทรศัพท์ (“ผู้ให้บริการ” ของท่าน) หรือบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแอ๊บบอตสำหรับการดาวน์โหลดและใช้งานแอปฟลิเคชัน ค่าบริการของบุคคลภายนอกทั้งปวง เช่น ค่าบริการสำหรับการใช้ข้อมูลที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการของท่าน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับ (เช่นข้อกำหนดการบริการของผู้ให้บริการของท่าน) เป็นความรับผิดชอบของท่าน ท่านรับทราบว่าข้อมูลของท่านจะถูกส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย และแอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดต่อการสูญหายของข้อมูลใด ๆ

  ค) แอปพลิเคชันนี้เป็นการอนุญาตให้ท่านใช้ ไม่ใช่จำหน่ายให้แก่ท่าน ตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ของท่าน แอ๊บบอตอนุญาตให้ท่านมีสิทธิใช้งานแบบจำกัดใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่สิทธิที่ให้แก่ท่านเพียงผู้เดียว และท่านไม่สามารถโอนสิทธิได้ สำหรับการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น นอกจากการอนุญาตที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ท่านไม่มีสิทธิอื่นใดในแอปพลิเคชัน

  ง) ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ท่านสามารถลบบัญชีของท่าน หรือข้อมูลที่ลงทะเบียนในบัญชีของท่าน หรือแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์ของท่านได้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บ รักษา จัดเก็บ และสำรองข้อมูลใด ๆ (ทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือข้อมูลที่เป็นเอกสาร) ที่ท่านประสงค์จะเก็บรักษาไว้

  จ) แอ๊บบอตอาจดำเนินการให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งปวงของท่านที่เก็บรวบรวมผ่านแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลและไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปถึงท่านได้ และอาจประมวลผลและลบข้อมูลในลักษณะใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน หรือการถ่ายโอนข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถติดตามย้อนกลับไปถึงท่านได้ไม่ว่าในประการใดก็ตาม

  ฉ) แอปพลิเคชันอาจมีการทำงานที่เป็นลักษณะของการเล่นเกม ซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับคะแนนจากการที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมทำแบบทดสอบ แบบสำรวจ เคล็ดลับน่ารู้ประจำวัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชันโดยทั่วไปของท่าน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแอ๊บบอตแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถดูและติดตามคะแนนของท่านที่คงเหลือและมีอยู่จากในแอปพลิเคชันได้ แอ๊บบอตจัดให้มีการทำงานของแอปพลิเคชันที่เป็นลักษณะของการเล่นเกมนี้รวมทั้งผลลัพธ์คะแนนที่ได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและช่วยท่านในการติดตามแบบแผนการเรียนรู้ด้านสุขภาพของท่านเท่านั้น คะแนนไม่สามารถแลกเป็นสิทธิประโยชน์หรือรางวัลใด ๆ ได้

  ช) หากท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Apple App Store หรือ Google Play Store ท่านรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดระหว่างท่านกับแอ๊บบอตเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple หรือ Google และ Apple หรือ Google แล้วแต่กรณี ไม่ต้องรับผิดชอบต่อแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาของแอปพลิเคชัน Apple หรือ Google แล้วแต่กรณี ไม่มีหน้าที่ไม่ว่าอย่างใดทั้งสิ้นในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ในกรณีที่แอปพลิเคชันไม่เป็นไปตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจแจ้งให้ Apple หรือ Google ทราบ แล้วแต่กรณี และ Apple หรือ Google อาจคืนเงินราคาซื้อสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องให้กับท่าน และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Apple หรือ Google แล้วแต่กรณี ไม่มีหน้าที่ในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Apple หรือ Google แล้วแต่กรณี ไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ โดยท่านหรือบุคคลภายนอกเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือการครอบครองและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การเรียกร้องเกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (2) การเรียกร้องใด ๆ ว่า แอปพลิเคชันไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับและ (3) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน Apple หรือ Google แล้วแต่กรณีจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสอบสวน การต่อสู้คดี การระงับคดี และการปลดเปลื้องข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่แอปพลิเคชัน หรือการครอบครอง และการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกนั้น ท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเมื่อใช้แอปพลิเคชัน Apple หรือ Google แล้วแต่กรณีและบริษัทในเครือของ Apple หรือ Google จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และเมื่อท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ Apple หรือ Google แล้วแต่กรณี จะได้รับสิทธิ (และจะถือว่าได้ยอมรับสิทธิแล้ว) ในการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้กับท่านในฐานะผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอกของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ตามเอกสารนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่า (ก) ท่านไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการห้ามส่งสินค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” และ (ข) ท่านไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ หากแอ๊บบอตจัดให้มีการแปลข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารฉบับแปลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และให้ใช้ข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

  การปรับปรุงแก้ไข
 9. ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม แอ๊บบอตอาจทำการอัปเดต ปรับเปลี่ยน เข้าแทรกแซง หรือหยุดการทำงานใด ๆ หรือทั้งปวงของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือเนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้) และทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือปรับปรุงเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือเนื้อหาของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้) ได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องบอกกล่าวท่าน เมื่อแอ๊บบอตเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร เช่น เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการของแอ๊บบอต หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care แอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย การสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน การแทรกแซง หรือการหยุดใช้การทำงานใด ๆ หรือทั้งปวงของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care

  ทรัพย์สินทางปัญญา
 10. ข้อมูล เอกสาร ภาพกราฟิก วิดีโอ และเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของแอ๊บบอตแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นข้อมูลที่จัดให้โดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกตามสัญญากับ
  แอ๊บบอต บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือของแอ๊บบอต แอ๊บบอตอนุญาตให้ใช้เนื้อหาโดยมีเงื่อนไขว่า (1) ที่สำเนาทั้งปวงของเนื้อหาจะต้องมีข้อความบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมปรากฏอยู่ (2) การใช้เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลหรือเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์ (3) ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาไม่ว่าในประการใด และ (4) ภาพกราฟิกจากเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ถูกนำไปใช้โดยอยู่แยกจากข้อความที่ประกอบภาพกราฟิกนั้น แอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และห้ามท่านจำหน่ายจ่ายแจกสื่อดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในสื่อนั้น ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตข้างต้น ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่บุคคลใด ๆ ภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ ของแอ๊บบอต
 11. บางส่วนของแอปพลิเคชันอาจมีสื่อที่จัดให้โดยบุคคลภายนอก ซึ่งในสื่อนั้นมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“สื่อของบุคคลภายนอก”) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสื่อของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องของตน ในและต่อสื่อวัสดุของบุคคลภายนอกดังกล่าว แอปพลิเคชันอาจรวมหรือมีส่วนประกอบที่เป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกที่โดยทั่วไปแล้วมีให้บริการฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่ให้สิทธิอย่างกว้างแก่ผู้ได้รับสิทธิ ในการทำสำเนา แก้ไข และจำหน่ายจ่ายแจกส่วนประกอบดังกล่าว (“ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์ส”) แม้ว่าจะมีการจัดแอปพลิเคชันให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ แต่ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ที่จะถือว่ากีดกัน ห้าม หรือเป็นการกีดกันหรือห้ามท่านในประการอื่น จากการได้รับและใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สดังกล่าวแยกต่างหาก ภายใต้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นการจำกัดการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สดังกล่าวของท่านตามการได้รับอนุญาตนั้น
 12. ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ลักษณะโดยรวม และผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของแอ๊บบอตในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอ๊บบอตล่วงหน้า ยกเว้นเพื่อเป็นการระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

  ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
 13. แอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของท่าน แอ๊บบอตเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของแอ๊บบอตและผู้เข้าชมเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ของแอ๊บบอต การที่แอ๊บบอตใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ จะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต และการที่ท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันของแอ๊บบอต เป็นการที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามนโยบายนั้น
 14. ท่านรับทราบและตกลงว่า เมื่อท่านส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ให้แก่แอ๊บบอต ถึงแม้แอ๊บบอตจะมีมาตรการป้องกันที่ใช้งานอยู่เพื่อใช้ป้องกันการเข้าถึงหรือการขัดขวางไม่ให้เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่จะไม่มีการรับประกันอย่างครบถ้วนเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัย ในกรณีที่มีการขัดขวางไม่ให้เข้าถึงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นถึงแม้แอ๊บบอตจะได้ใช้ความพยายามแล้ว แอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดชอบต่อการขัดขวางไม่ให้เข้าถึงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หรือต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไร ธุรกิจ และโอกาส) อันเกิดขึ้นจากการขัดขวางการเข้าถึงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงว่าแอ๊บบอตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม แอ๊บบอตไม่รับประกัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลที่ลูกค้าใด ๆ ให้นั้นจะปราศจากการขัดขวางไม่ให้เข้าถึงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และแอ๊บบอตไม่ได้ให้ และไม่รับประกันโดยนัยใด ๆ สำหรับความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

  ขีดจำกัดความรับผิด
 15. แอ๊บบอตไม่มีความรับผิดต่อสื่อ ข้อมูล เนื้อหา และความคิดเห็นที่ให้ไว้ โพสต์ หรือมีอยู่ในประการอื่น ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care การยึดถือตามเนื้อหา ข้อมูล และความคิดเห็นดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว แอ๊บบอตไม่มีความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care
 16. แอ๊บบอตไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะหรือประเภทใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ตามเอกสารนี้ แอ๊บบอตปฏิเสธความรับผิด ไม่ให้การรับรองและการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ว่าก่อให้เกิดขึ้นโดยกฎหมาย สัญญา หรือโดยประการอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเรื่องการใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่ว ๆ ไป ความถูกต้อง การสามารถนำไปใช้ได้ ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด แอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าในลักษณะหรือประเภทใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียกำไร ธุรกิจ และโอกาส) ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีอยู่หรือการใช้งานเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care และ/หรือเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ไม่ว่าแอ๊บบอตจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่
 17. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เนื้อหา และผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้จัดให้หรือมีพร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care นั้นมีให้ “ตามสภาพที่เป็น” และ “ตามที่มี” พร้อมกับข้อผิดพลาดทั้งปวง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้ขายของแอ๊บบอต หรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องของแอ๊บบอต (ต่อไปนี้เรียกว่า “ฝ่ายต่าง ๆ ของแอ๊บบอต”) ไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ตามทฤษฎีทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care เนื้อหาของเว็บไซต์ บริการใด ๆ ที่จัดให้บนหรือผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงไป ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบาดเจ็บของบุคคล การสูญเสียผลกำไร ธุรกิจ และโอกาส หรือค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากความล่าช้า การหยุดชะงักในการให้บริการ ไวรัส การสูญหายของข้อมูล การลบไฟล์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะมีความประมาทเลินเล่อโดยแอ๊บบอตหรือไม่ และไม่ว่าแอ๊บบอตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม
 18. ในบางประเทศ/เขตการปกครอง ไม่อนุญาตให้มีขีดจำกัดความรับผิด ดังนั้นข้อกำหนดข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับท่านได้ทั้งหมด
 19. ท่านตกลงว่า โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายใด ๆ ที่ใช้บังคับ ท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่ามีมูลคดีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care หรือข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ หากเกินกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องหรือเกิดมูลคดีดังกล่าวขึ้น

  การบอกกล่าวทางกฎหมายเพิ่มเติม ข้อปฏิเสธความรับผิด และข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์อื่น ๆ อาจใช้กับเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่แอ๊บบอตเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยแอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือของแอ๊บบอต

  ข้อกำหนดทั่วไป
 20. ท่านตกลงว่าข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว อธิบายถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน a:care ถูกสร้างขึ้นและบริหารจัดการภายใต้กฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์ กฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์จะใช้ควบคุมข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ หากแอ๊บบอตกับท่านไม่สามารถระงับข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจของท่านได้ ท่านกับแอ๊บบอตตกลงว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาได้เฉพาะโดยใช้การอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของศาลแห่งลอนดอน (LCIA) เท่านั้น และท่านกับแอ๊บบอตต่างตกลงต่อเขตอำนาจส่วนบุคคลของศูนย์อนุญาโตตุลาการ LCIA ที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอน สหราชอาณาจักร ข้อความข้างต้นมีผลบังคับใช้ในขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่กำหนดให้ใช้บังคับ  (เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่บังคับใช้กับท่าน) ไม่มีผลเหนือกว่ากฎหมายของรัฐอิลลินอยส์

  ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
THL2191450-4 Exp:(12-Nov-2025)