ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์เว็บไซต์ a:care


วันที่มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้: 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ใช้บังคับการเข้าถึงเว็บไซต์/พอร์ทัล a:care นี้ (รวมกันเรียกว่า “เว็บไซต์”) ของท่าน ซึ่งทำการควบคุมและจัดหาให้แก่ท่านโดยบริษัท Abbott Product Operations AG ซึ่งตั้งอยู่ที่  Heigenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวด้วย (รวมกันเรียกว่า “แอ๊บบอต”) โดยข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ไม่ใช้กับเว็บไซต์ของแอ๊บบอตที่ไม่มีลิงค์เชื่อมโยงมาที่ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ หรือผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เว็บไซต์ของแอ๊บบอตอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปถึง การใช้งานเว็บไซต์ของแอ๊บบอตของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านและตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และความเป็นส่วนตัวอย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ไม่ได้มุ่งหมายจะให้เป็น หรือไม่ควรถือว่าเป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ

เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นการวินิจฉัยภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ผู้ใช้พึงทราบว่าเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้แทนคำแนะนำที่ท่านได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือคำแนะนำที่ท่านในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขจะให้แก่ผู้ป่วยของท่าน

การติดตั้ง การเข้าถึง การดู หรือการทำเครื่องหมายในช่อง “ข้าพเจ้าตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้” เป็นการแสดงว่าท่านมีเจตนาให้การกระทำของท่านเป็น (ก) การรับทราบ การยอมรับ และการยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และ (ข) ลายมือชื่อของท่านสำหรับข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับการใช้ลายมือชื่อที่บุคคลลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดทุกข้อของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ 

ข้อกำหนดทั่วไป

1.1         เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์ม/เว็บไซต์ทางออนไลน์ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้เท่านั้น

ก.           เพื่อการใช้งานโดยผู้ป่วย โดยเว็บไซต์มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ให้ข้อมูล และให้การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคของตนแก่ผู้ป่วยเหล่านั้นซึ่งเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์จัดให้ผู้ใช้ดังกล่าวสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น และได้รับข้อมูลมากขึ้นผ่านเนื้อหาทางการศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) ที่หลากหลาย

ข.           เพื่อการใช้งานโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น แพทย์และเภสัชกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเว็บไซต์มีความมุ่งหมายเพื่อใช้เสริมทักษะและความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเหล่านั้นที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ผ่านเนื้อหาทางการศึกษาด้านการแพทย์และคลินิกแบบที่ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบได้ (interactive) ในกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ (e-learning) ที่หลากหลาย

1.2         เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัย การติดตาม การบริหารจัดการ หรือการรักษาใด ๆ เกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดให้ไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่แอ๊บบอตจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้เป็นคำแนะนำทางธุรกิจ ทางการแพทย์ หรือทางวิชาชีพอื่น ๆ อีกทั้งยังไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะเป็นการให้ และไม่ได้เป็นการให้คำแนะนำทางการแพทย์ในลักษณะใด ๆ หรือเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถนำไปวินิจฉัยสภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ด้วยตนเอง ไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อใช้แทนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย หรือเพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ ท่านต้องไม่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อมายึดถือข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้แทน และเว็บไซต์นี้ไม่ได้ให้การวินิจฉัยทางการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือให้คำแนะนำด้านการรักษาเป็นการเฉพาะสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่า เว็บไซต์ เนื้อหา (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้าของแอ๊บบอต ไม่ได้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และไม่เหมาะสำหรับการใช้ในสถานการณ์ที่ การไม่มีพร้อมใช้งาน ความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์นี้หรือในเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลได้ และเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหา และการติดต่อสื่อสารใด ๆ กับฝ่ายบริการลูกค้าของแอ๊บบอต ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ใช้ช่วยชีวิต และไม่สามารถใช้แทนการบริการกรณีเหตุฉุกเฉินได้ ในสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อชีวิตและสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งปวง ท่านควรติดต่อไปยังหน่วยงานบริการกรณีเหตุฉุกเฉินที่เหมาะสมในพื้นที่ของท่าน

1.3         ไม่มีข้อมูลใดที่อยู่บนเว็บไซต์มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย หรือมีความมุ่งหมายเพื่อให้มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการขาย ท่านไม่ควรตีความสิ่งใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการส่งเสริมการขายหรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ โปรดทราบว่า ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อบ่งใช้ที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ/หรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

1.4         แอ๊บบอตอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ หรือนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการอัพเดทใด ๆ ที่แอ๊บบอตจัดให้แก่ท่าน ที่เป็นการอัพเดทที่ใช้แทนหรือใช้เป็นการเสริมเพิ่มเติมเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิแยกต่างหากหรือมีข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับปรับปรุงแก้ไขสำหรับการอัพเกรดดังกล่าว ซึ่งหากมี ให้ใช้ข้อกำหนดของการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น หรือให้ใช้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับปรับปรุงมาใช้บังคับ ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป หมายความว่าท่านตกลงต่อการที่แอ๊บบอตกระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์

1.5         ตามเอกสารนี้ ท่านให้ความยินยอมว่าแอ๊บบอตอาจส่งอีเมลถึงท่านไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านให้แก่แอ๊บบอตเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า และเกี่ยวกับการจัดการติดต่อสื่อสารให้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ (ฟีเจอร์) ของเว็บไซต์นี้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ (ฟีเจอร์) ต่าง ๆ การอัพเดทต่าง ๆ เป็นต้น) เว้นแต่ท่านจะเลือกที่ปิดการใช้งานเกี่ยวกับการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว โดยการยกเลิกการบอกรับอีเมลใด ๆ ที่จะถูกส่งถึงท่าน

1.6         แอ๊บบอตอาจติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หากแอ๊บบอตทราบว่ามีการกระทำที่เป็นการทำผิดข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยของระบบ แอ๊บบอตอาจพยายามแจ้งให้ท่านทราบผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์โดยการโพสต์คำบอกกล่าวบนเว็บไซต์ หรือโดยการส่งอีเมลถึงท่านหากแอ๊บบอตมีที่อยู่อีเมลของท่าน โดยท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายในการได้รับคำบอกกล่าวนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อที่จะท่านจะสามารถได้รับคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการทำผิดข้อบังคับการรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (หรือสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านในการได้รับการบอกกล่าวผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์) กรุณาแจ้งแอ๊บบอตโดยติดต่อมาที่ webmaster@abbott.com

2.           บัญชี a:care

2.1         เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ ท่านต้องสร้างบัญชี a:care และรหัสผ่าน ท่านรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบและมีความมุ่งหมายเพื่อใช้เฉพาะบุคคล และท่านไม่ควรเปิดเผยรายละเอียดบัญชี a:care และ/หรือรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลอื่น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี a:care ของท่าน และต่อกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนบัญชีของท่านหรือผ่านบัญชีของท่าน นอกจากนี้ท่านยังตกลงว่าจะแจ้งให้แอ๊บบอตทราบโดยทันที หากท่านทราบถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำผิดข้อบังคับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อบัญชี a:care ของท่าน ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านเชื่อว่า รหัสผ่านของท่านอาจถูกเปิดเผย แอ๊บบอตไม่รับผิดชอบต่อการที่รหัสผ่านสูญหาย ถูกขโมยหรือถูกเปิดเผยไม่ว่าในประการใด ๆ หรือต่อกิจกรรมใด ๆ บนบัญชี a:care ของท่านจากผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือต่อการสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บัญชี a:care ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีสาเหตุมาจากท่าน

2.2         จะมีการจัดให้มีบัญชี a:care ให้แก่ท่าน ต่อเมื่อท่านได้ตกลงต่อข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ทุกข้อและเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการได้มาและการซ่อมบำรุงการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นใด ๆ สำหรับท่านเพื่อการรับ เข้าถึง และใช้เว็บไซต์นี้ และท่านยังตกลงเพิ่มเติมว่าจะใช้เว็บไซต์นี้ตามที่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้เท่านั้น โดยแอ๊บบอต และผู้จัดหาของแอ๊บบอต เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งปวง ในและต่อเว็บไซต์นี้

2.3         เพื่อการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบางประการของท่าน ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของท่าน เพื่อสร้างบัญชี a:care ของท่าน ท่านตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อท่านลงทะเบียนใช้เว็บไซต์นี้ และเมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ท่านตกลงจะดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี a:care ของท่านมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

2.4         ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ ต่อเมื่อท่านได้อ่าน และเข้าใจและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ซึ่งสามารถดูได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) แล้ว และการกล่าวถึงนโยบายดังกล่าว ให้ถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ทั้งนี้ ท่านยอมรับและให้ความยินยอมว่าแอ๊บบอตจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงเมื่อกฎหมายกำหนด หรือเมื่อมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการตรวจสอบหรือการคุ้มครองแอ๊บบอตจากการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อแอ๊บบอต บุคคล หรือทรัพย์สิน (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์)

3.           การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ได้รับอนุญาต

3.1         ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ท่านอาจเปิดดูและเข้าถึงเว็บไซต์นี้และเนื้อหา (ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายทอดสดและข้อความ รูปภาพ และเสียงที่เกี่ยวข้องใด ๆ ) ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ (สิ่งดังกล่าวทั้งหมดที่กล่าวถึงในข้อกำหนดต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “เนื้อหา”) และอาจทำการดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ (การเปิดดู การดู/การชม และการดาวน์โหลดที่กล่าวถึงในข้อกำหนดฉบับนี้รวมกันเรียกว่า “การใช้”) ได้อย่างอิสระ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเนื้อหาว่า (1) มีคุณลักษณะการใช้งาน(ฟีเจอร์) สำหรับการดาวน์โหลดที่ท่านสามารถใช้ได้อยู่บนเว็บไซต์นี้ (2) ท่านดำเนินการตามขั้นตอนการดาวน์โหลดครบถ้วนและปฏิบัติตามวิธีการเกี่ยวกับการดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ และ (3) ท่านไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ท่านดาวน์โหลดไม่ว่าจะในประการใด และท่านได้คงไว้และได้คัดลอกข้อความสงวนลิขสิทธิ์หรือข้อความสงวนสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่น ๆ แต่ละข้อความและทุกข้อความทั้งปวงที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว

3.2         การใช้เนื้อหาดังกล่าวในทุกประการทั้งปวง ให้ใช้เพื่อเป็นข้อมูล และใช้โดยไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือให้ใช้เป็นการส่วนตัวของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอน แก้ไข ส่ง ใช้ซ้ำ นำไปโพสต์ต่อ หรือใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ในประการอื่น โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอ๊บบอตหรือจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของแอ๊บบอตก่อน ในการนี้ เว้นแต่แอ๊บบอตจะได้ให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่านแล้ว จะไม่มีการให้หรือโอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสิทธิในเนื้อหา หรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ของแอ๊บบอต หรือของบุคคลภายนอกอื่นใดให้หรือมอบให้แก่ท่าน นอกจากนี้แอ๊บบอตสงวนสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และหากท่านใช้เนื้อหาใด ๆ ในประการที่เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดฉบับนี้ สิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดโดยทันที และท่านต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาใด ๆ ของเนื้อหาที่ท่านทำขึ้น ตามแต่ที่แอ๊บบอตจะเป็นผู้เลือก

4.           เครื่องหมายการค้า/สิทธิในการเป็นเจ้าของของแอ๊บบอต 

4.1         เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า การตกแต่งทางธุรกิจ (trade dress) เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม สิทธิในลักษณะภายนอกของสินค้า (rights in get-up) สื่อ สิ่งต่าง ๆ การออกแบบ เทคโนโลยี งานศิลป์ กราฟิก รูปสัญลักษณ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (ซึ่งรวมถึงรหัสต้นฉบับ (source code)) ฐานข้อมูล และสิทธิหรือรูปแบบการคุ้มครองใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่า ซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้น ไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคต ในสื่อใด ๆ ที่มีในขณะนี้ หรือสื่อที่จะมีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง ไม่ว่าในส่วนใด ๆ ของโลก

4.2         ท่านควรคาดหมายว่าทุกสิ่งที่ท่านเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของแอ๊บบอตหรือแอ๊บบอตได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านไม่สามารถใช้สิ่งดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอ๊บบอต

4.3         เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านควรคาดหมายได้ว่า โลโก้ ชื่อบริษัท หรือชื่อทางการค้าใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ หรือจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าของแอ๊บบอต และ/หรือของบุคคลอื่น ๆ และเว็บไซต์นี้อาจมีหรืออ้างอิงถึงสิทธิบัตร ข้อมูลที่มีเจ้าของ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือสิทธิเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของอื่น ๆ  ของแอ๊บบอต และ/หรือบุคคลอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการดังกล่าวใด ๆ และสิทธิในการเป็นเจ้าของประการอื่น ๆ ของแอ๊บบอต และ/หรือบุคคลอื่น ๆ โอนให้หรือมอบให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

4.4         เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัย โปรดทราบว่าแอ๊บบอตมีสิทธิทั้งปวงในเว็บไซต์นี้และในเนื้อหา ที่เป็นสิทธิที่ไม่ได้โอนให้แก่ท่านอย่างเฉพาะเจาะจง/อย่างชัดแจ้ง ตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และแอ๊บบอตไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในหรือต่อเว็บไซต์นี้ หรือในและต่อเนื้อหา หรือการอัพเดทใด ๆ หรืองานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สืบเนื่องใด ๆ หรือลิขสิทธิ์ สิทธิในสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือที่มีการใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา ให้แก่ท่าน นอกจากนี้ ยกเว้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบจำกัดที่ให้อนุญาตแก่ท่านอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ จะไม่มีการให้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือความคุ้มกันอื่น ๆ  และจะไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยนัยภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้

5.           การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่แอ๊บบอต

5.1         เว็บไซต์นี้อาจอนุญาตให้ท่านและผู้ใช้อื่น ๆ ทำการอัพโหลด ส่งข้อมูล หรือส่ง (รวมกันเรียกว่า “การโพสต์”) เนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มนี้ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) การที่ท่านโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผู้ใช้ให้แก่แอ๊บบอต เป็นการที่ท่านอนุญาตให้แอ๊บบอตใช้สิทธิในการใช้ จำหน่ายจ่ายโอน ผลิตซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ติดต่อสื่อสาร ทำการแสดงต่อสาธารณะ แสดงให้สาธารณชนได้เห็น สร้างงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สืบเนื่อง (เช่นงานที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้กับเว็บไซต์นี้ได้ดีขึ้น) เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเว็บไซต์นี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และบริการของแอ๊บบอตให้แก่ท่าน โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าสิทธิ สามารถโอนสิทธิได้ สามารถให้อนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ และไม่ได้เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดมากกว่านี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต แอ๊บบอตอาจสร้าง เข้าถึง รักษาไว้ ใช้ และเปิดเผยแก่ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สำหรับข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือข้อมูลที่นำมารวมกัน ไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าของข้อมูล และไม่สามารถระบุตัวตนได้ (หรือเป็นข้อมูลที่ใช้นามแฝงเท่าที่กฎหมายอนุญาต) ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดและ/หรือการวิจัยเพื่อหาข้อมูลความรู้ เพื่อประเมินวิธีการในการจัดให้เว็บไซต์นี้ เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ และองค์ประกอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ เพื่อประเมินผลการทำงาน หรือผลกระทบต่อผู้ใช้ หรือเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ท่านตกลงว่า การอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ เป็นการอนุญาตให้แอ๊บบอตดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้

5.2         ภายใต้ขอบเขตเท่าที่กฎหมายที่นำมาบังคับใช้อนุญาต จากการที่ท่านโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านสละสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง (rights of publicity) ใด ๆ ทั้งปวง หรือสิทธิอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้หรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของผู้ใช้ และเท่าที่ธรรมสิทธิ์ใด ๆ ไม่สามารถโอนหรือให้ได้ ตามเอกสารนี้ ท่านสละสิทธิและตกลงว่าจะไม่อ้างธรรมสิทธิ์ใดๆ ทั้งปวง หรือจะไม่ช่วยเหลือ รักษาไว้ หรืออนุญาตให้กระทำการใด ๆ อันมีพื้นฐานมาจากธรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่ท่านอาจมีในหรือเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่านโพสต์บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านปลดเปลื้องแอ๊บบอต และตัวแทน พันธมิตร ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้สืบสิทธิ และผู้ได้รับโอนสิทธิของแอ๊บบอต จากการใช้สิทธิเรียกร้อง การทวงถาม ความรับผิด หรือมูลคดีใด ๆ ทั้งปวงอย่างชัดแจ้ง ไม่ว่าขณะนี้จะเป็นที่ทราบหรือไม่เป็นที่ทราบ จากการหมิ่นประมาท การละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดธรรมสิทธิ์ และการรุกรานสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง หรือสิทธิในสถานะของบุคคล (rights to personality) หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันใด ๆ หรือมีพื้นฐานหรือเกี่ยวกับการที่ท่านโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้

5.3         ท่านจะรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดบนเว็บไซต์นี้และผลที่ตามมาจากการโพสต์สิ่งดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ จากการโพสต์/อัพโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ ท่านรับรอง รับประกัน และตกลงว่า (1) ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์หรือเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้ หรือมีสิทธิและอำนาจในประการอื่นเพียงพอในการให้สิทธิต่าง ๆ ที่ท่านได้รับตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ (2) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่หรือจะไม่ (ก) ฝ่าฝืน ละเมิด หรือเป็นการใช้สิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ธรรมสิทธิ์ สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียงใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นใด ในทางที่ผิด (ข) ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือโจมตีบุคคลอื่นใด หรือ (ค) มีความไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ เหยียดหยาม คุกคาม หยาบคาย น่ารังเกียจ หยาบโลน ลามก ไม่เป็นที่พึงประสงค์ เต็มไปด้วยความเกลียดชัง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ความหัวรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ หรือความเกลียดชัง ตามที่แอ๊บบอตพิจารณาโดยอาศัยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว (3) รับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่มีไวรัส แอดแวร์ สปายแวร์ เวิร์มใด ๆ หรือรหัสทางคอมพิวเตอร์ (code) ที่เป็นอันตรายหรือมุ่งร้ายอื่น ๆ หรือ (4) รับรองว่า โดยเจาะจงเฉพาะสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ จะไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ของบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใด ๆ เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าแล้ว นอกจากนี้ แอ๊บบอตสงวนสิทธิและการเยียวยาทั้งปวงต่อผู้ใช้ไม่ว่ารายใดก็ตามที่กระทำผิดคำรับรองและการรับประกันเหล่านี้

5.4         แอ๊บบอตไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการเฝ้าติดตาม แก้ไข หรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ท่านหรือบุคคลอื่นโพสต์บนเว็บไซต์นี้ และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวหรือต่อการที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือดำเนินการใดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไม่ว่าในประการใด ๆ อย่างไรก็ตาม แอ๊บบอตอาจคัดกรอง นำออก แก้ไข หรือบล็อคเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ทำการโพสต์โดยท่านหรือบุคคลอื่น ได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากแอ๊บบอตพิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียวว่า เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์โดยประการอื่น

6.           นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา

6.1         แอ๊บบอตให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และให้ความคุ้มครองต่อลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งปวงอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างมาก และแอ๊บบอตขอให้ผู้ใช้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน   แอ๊บบอตจะไม่ผ่อนปรนต่อการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้

6.2         นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแอ๊บบอตมีดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการบอกกล่าวจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือตัวแทนของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา แอ๊บบอตจะลบสิ่งที่แอ๊บบอตเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกจากการที่มีสิ่งนั้นอยู่บนเว็บไซต์นี้และ (ข) ลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่มีการโพสต์บนแพลตฟอร์มนี้ซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้ที่เป็น “ผู้กระทำผิดในการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า” แอ๊บบอตพิจารณาว่า “ผู้กระทำผิดในการละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ได้แก่ผู้ใช้ไม่ว่ารายใดก็ตามที่ อัพโหลดเนื้อหาผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ และเป็นผู้ที่แอ๊บบอตได้รับคำบอกกล่าวให้ลบเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวหรือได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ของผู้ใช้รายดังกล่าว เกินกว่าสองครั้ง อย่างไรก็ตาม แอ๊บบอตสามารถใช้ดุลยพินิจในการยุติบัญชีของผู้ใช้ใด ๆ หลังจากได้รับการแจ้งเรื่องการละเมิดแม้เพียงครั้งเดียวหรือตามที่แอ๊บบอตพิจารณาตัดสินแต่เพียงผู้เดียว

7.           การให้ข้อมูลตอบกลับ

7.1         ข้อมูล ความคิดเห็น หรือสิ่งใด ๆ ที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์นี้หรือให้แก่แอ๊บบอต เพื่อขอรับความสนับสนุนช่วยเหลือ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้กลับมา เช่น คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน (“ข้อมูลตอบกลับ”) ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ แอ๊บบอตไม่มีหน้าที่ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลตอบกลับดังกล่าว และมีอิสระในการผลิตซ้ำ ใช้ เปิดเผย จัดแสดง แสดงให้เห็น ให้สร้างงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์สืบเนื่อง และจำหน่ายจ่ายโอนข้อมูลตอบกลับให้แก่ผู้อื่น ได้ตลอดไปโดยปราศจากข้อจำกัด ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจมีอยู่ในข้อมูลตอบกลับ นอกจากนี้ แอ๊บบอตมีอิสระในการใช้แนวคิด แนวคิดรวบยอด (concept) ความรู้ (know-how) หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูลตอบกลับดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ไม่ว่าในประการใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ข้อมูลตอบกลับดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า ตามที่กฎหมายกำหนด แอ๊บบอตจะตกลงกับท่านเกี่ยวกับการใช้สิ่งดังกล่าวของแอ๊บบอต และค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนการใช้ใด ๆ ดังกล่าว และท่านจะไม่ใช้ธรรมสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น สิทธิในการอ้างความเป็นผู้สร้างสรรค์งาน สิทธิในชื่อเสียง หรือสิทธิในการคงไว้ซึ่งบูรณภาพของงาน (right of integrity) อันเกี่ยวกับข้อมูลตอบกลับ

8.           ข้อปฏิเสธความรับผิดในการรับประกัน และการไม่ยึดถือต่อความเชื่อถือในเนื้อหา

ท่านรับทราบและตกลงว่า

ก.           แม้ว่าแอ๊บบอตจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำบริการ a:care ใหม่ล่าสุดรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ  เกี่ยวกับแอ๊บบอตมาไว้บนเว็บไซต์นี้ แต่แอ๊บบอตไม่รับประกันต่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้แต่ละท่านต้องรับผิดชอบโดยเต็มที่และรับความเสี่ยงทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้

ข.           ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้  แอ๊บบอต ตลอดจนผู้จัดหาและผู้ให้อนุญาตให้ใช้สิทธิของแอ๊บบอตอันเป็นบุคคลภายนอก จะจัดให้ซึ่งเว็บไซต์นี้และเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) ในสภาพ “ตามจริง” และ “ตามที่มี” และไม่ได้ให้การรับประกัน คำรับรอง หรือรับประกัน ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับว่า เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหามีความถูกต้อง สมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบันสำหรับการใช้งานที่เป็นไปได้ ไร้ข้อผิดพลาด สามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยไม่ถูกขัดขวางหรือไม่ ซึ่งรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ด้วย นอกจากนี้ ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ แอ๊บบอต ตลอดจนผู้จัดหาและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของแอ๊บบอตอันเป็นบุคคลภายนอก ปฏิเสธไม่รับผิดโดยชัดแจ้งต่อการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย หรือตามกฎหมายกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเกี่ยวกับการใช้สอยได้สมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้งานทั่ว ๆ ไป ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การจัดส่ง ความชำรุดบกพร่องที่ยังไม่ปรากฎ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมตามเวลา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีพร้อมใช้งาน กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด และ/หรือการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นไปได้ หรือการที่เว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นภัยอื่น ๆ หรือความเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่าน และแอ๊บบอตไม่รับประกันว่า (ก) ความเพลิดเพลินเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวน (ข) ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือการบริการที่ดำเนินการให้โดย หรือจัดให้โดยแอ๊บบอตหรือเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน (ค) การทำงานของเว็บไซต์นี้จะปราศจากการติดขัดหรือข้อผิดพลาด และจะไม่รบกวนต่อการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของท่านต่อผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการอื่นใด หรือ (ง) ข้อบกพร่องบนเว็บไซต์นี้จะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ข้อมูลหรือคำแนะนำด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเนื้อหาที่ให้โดยแอ๊บบอต หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของแอ๊บบอต จะไม่ก่อเกิดเป็นการรับประกันแต่อย่างใด ท่านรับทราบและรับประกันว่า ท่าน (หรือผู้แทนทางกฎหมายของท่าน) ได้ให้ความยินยอมที่มีผลสมบูรณ์ โดยสมัครใจ โดยมีความรู้ความเข้าใจ และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ในเขตอำนาจของท่าน เพื่อเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้แล้ว และการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ แอ๊บบอตไม่รับประกันความปลอดภัยหรือความลับของข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้บนหรือส่งผ่านจากเว็บไซต์

ค.           ท่านตกลงว่า โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ใด ๆ ท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่ามีมูลคดีจากหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้เกิดขึ้น หากเกินกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องหรือเกิดมูลคดีดังกล่าวขึ้น

ง.           แอ๊บบอตไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันไม่ว่าในประการใด ๆ ต่อความถูกต้อง ประสิทธิภาพ ความตรงเวลา และความเหมาะสมของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้มาจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงไฮเปอร์ลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และยกเว้นจะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์นี้ แอ๊บบอตจะไม่แก้ไข เซ็นเซอร์ หรือทำการควบคุมโดยประการอื่น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ที่จัดให้โดยบุคคลภายนอก บนกระดานข่าวสาร หรือห้องพูดคุยใด ๆ หรือห้องสนทนา (forum) อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวควรจะต้องถือว่ามีความน่าสงสัยและไม่ได้มีการรับรองจากแอ๊บบอต

จ.           เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-looking statements)  ซึ่งสะท้อนการคาดการณ์ ณ ขณะนั้นของแอ๊บบอต เกี่ยวกับเหตุการณ์และการพัฒนาทางธุรกิจในอนาคต โดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต (forward-looking statements) นั้น มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนด้วย ซึ่งการพัฒนาหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้น อาจแตกต่างไปจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสำคัญและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสำเร็จของแผนการค้นคว้าวิจัย ณ ขณะนั้น ผลจากการทดลองทางคลินิกที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือในอนาคต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตในท้องตลาดที่กำลังดำเนินอยู่ การอนุมัติเกี่ยวกับทะเบียนทางเภสัชกรรม ความสมบูรณ์และการบังคับใช้เกี่ยวกับสิทธิบัตรของแอ๊บบอต ความมั่นคงของความสัมพันธ์ทางการค้า และสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไป แอ๊บบอตมุ่งหมายที่จะทำการอัพเดทเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ ำการอัพเดทเว็บไซต์กบอตหรือเว็บไซต์นี้แต่ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหาใด ๆ ให้เป็นปัจจุบัน

9.           ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย / ข้อจำกัดความรับผิด

แอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของท่าน แอ๊บบอตเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของแอ๊บบอตและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ การที่แอ๊บบอตใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ จะอยู่ใต้บังคับของนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต และการที่ท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ เป็นการที่ท่านตกลงที่จะผูกพันตนตามนโยบายนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้และความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

ท่านรับทราบและตกลงว่า เมื่อท่านส่งข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของท่านให้แก่เว็บไซต์นี้ ถึงแม้แอ๊บบอต จะมีมาตรการคุ้มครองที่ใช้งานอยู่เพื่อใช้ป้องกันการเข้าถึงหรือการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่จะไม่มีการรับประกันอย่างครบถ้วนเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัย การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาและเว็บไซต์นี้ในประการใดทั้งปวง เป็นความเสี่ยงของท่านเอง ไม่ว่าแอ๊บบอต บริษัทอื่นใดในกลุ่มบริษัทแอ๊บบอต หรือบุคคลภายนอกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง ผลิต หรือจัดส่งเว็บไซต์นี้ให้แก่ท่าน ต่างไม่มีความรับผิดต่อการแทรกแซงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือต่อค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง (ซึ่งรวมถึงกำไรที่สูญเสียไป) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเกิดขึ้นจากผู้ใช้หรือที่ผู้ใช้ต้องประสบ ถึงแม้ว่าแอ๊บบอตจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่แอ๊บบอตไม่รับประกัน ไม่ว่าจะอย่างชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลที่ลูกค้าใด ๆ ให้นั้นจะปราศจากการแทรกแซงหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และแอ๊บบอตไม่ได้ให้การรับประกันโดยนัยใด ๆ สำหรับการใช้สอยได้สมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้งานทั่ว ๆ ไป และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ใช้แต่ละคนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านของตนเป็นความลับ

ท่านตกลงว่า โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการขัดแย้งกับกฎหมายใดที่ใช้บังคับ ท่านไม่สามารถเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่ามีมูลคดีจากหรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ของแอ๊บบอตหรือข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้เกิดขึ้น หากเกินกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังจากเกิดสิทธิเรียกร้องหรือเกิดมูลคดีดังกล่าวขึ้น

10.         การชดใช้

ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ท่านจะชดใช้และดำเนินการให้แอ๊บบอต และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน ผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของแอ๊บบอต (“ฝ่ายแอ๊บบอต”) ไม่ต้องรับผิดจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ต้นทุน ความรับผิด ค่าเสียหาย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายไม่ว่าในประเภทใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและทางบัญชีอันสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยพิเศษโดยเป็นผลสืบเนื่อง หรือโดยประการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางละเมิด (ซึ่งรวมถึงการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ การงดเว้นการกระทำเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้อื่น) สัญญา การรับประกัน ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความเชื่อถือ หรือภายใต้ทฤษฎีอื่นใด ซึ่งในแต่ละกรณีเกิดจากหรือมีความเกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับ (ก) การที่ท่านเข้าถึง ใช้ หรือใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้) ในทางที่ผิด หรือ (ข) การที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บของบุคคล ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการเสียชีวิตใด ๆ นอกจากนี้แอ๊บบอตจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาที่มีการเรียกร้องให้ท่านต้องชดใช้ เมื่อแอ๊บบอตได้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว แต่หากแอ๊บบอตไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ในเวลาอันเหมาะสมเนื่องจากที่อยู่อีเมลของท่านไม่สามารถใช้การได้ หน้าที่ในการชดใช้ของท่านจะยังคงมีอยู่ต่อไป แม้ว่าแอ๊บบอตจะไม่สามารถติดต่อท่านได้ในเวลาอันเหมาะสมก็ตาม ทั้งนี้ แอ๊บบอตจะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมเกี่ยวกับการต่อสู้คดีเกี่ยวกับการเรียกร้องใด ๆ ซึ่งท่านมีหน้าที่ต้องชดใช้ให้แก่แอ๊บบอตตามข้อ 12 ของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของท่านเอง โดยมีเงื่อนไขว่า ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในกรณีหรือคดีใด ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมผ่านทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายที่ท่านเลือกเองหากต้องการโดยเป็นค่าใช้จ่ายของท่านเอง

11.         การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จากแพลตฟอร์มนี้ และเนื้อหาของบุคคลภายนอก

11.1       เนื่องจากแอ๊บบอตไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับรอง ไม่ได้นำมาใช้ ไม่ได้ให้การอนุมัติ หรือไม่ได้แนะนำบุคคลภายนอกใด ๆ หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของแอ๊บบอต หรือข้อมูล กราฟิก สิ่งต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่มีการอ้างอิงถึง หรือที่อยู่บนเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแอ๊บบอตดังกล่าว ซึ่งเนื้อหาอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปถึง ดังนั้น ท่านจึงตกลงว่า การที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นความเสี่ยงของท่านเอง ลิงค์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแอ๊บบอต จัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และอาจไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ได้รับการบำรุงรักษา นอกจากนี้เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงในและต่อสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกและเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแอ๊บบอต และการใช้สิ่งดังกล่าว จะอยู่ใต้บังคับของข้อกำหนดแยกต่างหากของบุคคลภายนอก ระหว่างท่านกับบุคลภายนอกดังกล่าว และแอ๊บบอตไม่มีความรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เนื้อหาบนเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลภายนอก หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก

11.2       จากการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านอาจพบเนื้อหาและข้อมูล แอพพลิเคชั่น สิ่งต่าง ๆ และเนื้อหาอื่น ๆ จากบุคคลภายนอกรวมถึงจากผู้ใช้รายอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า “สิ่งต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก”) ที่อาจน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หรือไม่พึงปรารถนา และอาจมีหรือไม่มีการระบุว่ามีภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือมีสิ่งอื่น ๆ และแอ๊บบอตจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อท่านเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ ของบุคคลภายนอกที่อาจพบได้ว่าน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร หรือไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามเวลาอันสมควร ไม่มีผลบังคับใช้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ลามกอนาจาร มีคุณภาพต่ำ หรือไม่เป็นที่พึงปรารถนาในประการอื่น ๆ

12.         กฎหมายที่ใช้บังคับ การระงับข้อพิพาท และผลที่ตามมา

12.1       ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันของกฎหมายดังกล่าว โดยข้อพิพาท การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้นำขึ้นสู่ศาลแห่งรัฐอิลลินอยส์แต่เพียงศาลเดียวเท่านั้น ท่านตกลงว่า ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ใช้บังคับได้อย่างอย่างเต็มที่ในรัฐอิลลินอยส์ และท่านตกลงอีกด้วยว่าเขตอำนาจและเขตศาล ได้แก่และเป็นของศาลระดับมลรัฐ (state court) และศาลระดับสหพันธรัฐ (federal court) ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา สำหรับการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ นอกจากนี้คู่สัญญาตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ว่า ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ไม่ได้ใช้บังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

12.2       หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านกับแอ๊บบอต เป้าหมายของแอ๊บบอตคือการได้ทราบและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับข้อกังวลของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากท่านมีข้อกังวล กรุณาติดต่อแอ๊บบอต ที่ webmaster@abbott.com หากแอ๊บบอตไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลให้แก่ท่านจนเป็นที่พึงพอใจของท่านได้ ท่านและแอ๊บบอตตกลงว่า สามารถนำข้อเรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ มาฟ้องร้องคดีได้ในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เท่านั้น ทั้งท่านและแอ๊บบอตตกลงว่าศาลที่ตั้งอยู่ในชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นศาลที่มีเขตอำนาจที่อาศัยเขตอำนาจรัฐเหนือบุคคล

12.3       หากแอ๊บบอตทราบว่า ท่านได้กระทำผิดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ แอ๊บบอตอาจดำเนินมาตรการแก้ไขให้ถูกต้องโดยทันที ซึ่งรวมถึงการขวางกั้นท่าน ไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มนี้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าว และหากแอ๊บบอตได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดของท่าน แอ๊บบอตอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน ตามดุลยพินิจของแอ๊บบอตแต่เพียงผู้เดียว

13.         การปรับปรุงแก้ไข

13.1       แอ๊บบอตอาจทำการอัพเดท ปรับเปลี่ยน เข้าแทรกแซง หรือหยุดฟังก์ชั่นการทำงานใด ๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้) และทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือปรับปรุงเว็บไซต์หรือเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว เมื่อแอ๊บบอตเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร เช่น เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับธุรกิจ หรือบริการของแอ๊บบอต หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์ของแอ๊บบอต โดยแอ๊บบอตไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย การสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใด ๆ อันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน การแทรกแซง หรือการหยุดใช้ฟังก์ชั่นการทำงานใด ๆ หรือทั้งหมดของเว็บไซต์หรือเนื้อหา

13.2       การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ใช้เว็บไซต์นี้ ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านด้วย และท่านควรเข้าชมหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับล่าสุด ทั้งนี้ จากการที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใด ๆ แสดงว่าท่านเข้าใจ ตกลง และยอมรับที่จะปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไขและโดยเต็มที่ และผูกพันตนต่อข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง แอ๊บบอตจะบอกกล่าวผู้ใช้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์จะมีผลผูกพันท่านเว้นแต่ท่านจะคัดค้านภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้มีการโพสต์หรือส่งคำบอกกล่าวให้แก่ท่าน ในกรณีที่ท่านคัดค้าน แอ๊บบอตอาจบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้และยุติบัญชี a:care ของท่านภายใน 4 สัปดาห์หลังจากส่งคำบอกกล่าว

14.         การลบบัญชี a:care ของท่าน

14.1       ท่านอาจลบบัญชีของท่านได้ตลอดเวลา โดยบัญชี a:care ของท่านและข้อมูลทั้งปวงที่ถูกจัดเก็บไว้ในบัญชี a:care ของท่านจะถูกลบเมื่อแอ๊บบอตได้รับและมีการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอให้มีการลบบัญชีของท่าน ยกเว้นเท่าที่แอ๊บบอตมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของแอ๊บบอต ทั้งนี้โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 72 ชั่วโมงในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องขอของท่าน

14.2       หากท่านใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์ในประการใด ๆ ที่ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ได้ห้ามไว้ แอ๊บบอตมีสิทธิดำเนินการทุกประการที่สมเหตุสมผล ในการคุ้มครองเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจรวมถึงการระงับไม่ให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และการยุติบัญชี a:care ของท่าน

14.3       แอ๊บบอตอาจดำเนินการให้ข้อมูลใด ๆ ทั้งปวงของท่านที่มีการเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อและไม่สามารถติดตามย้อนกลับเพื่อระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลได้ ดังนั้นจึงอาจทำการประมวลผลและจำหน่ายจ่ายโอนข้อมูลโดยวิธีการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลง การทำให้เปลี่ยนไป หรือการโอนข้อมูลนั้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถติดตามย้อนกลับมายังท่านได้ไม่ว่าในประการใด ๆ และแอ๊บบอตไม่รับผิดชอบต่อการเก็บ/รักษา หรือการสำรองบัญชี a:care ของท่าน

14.4       ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ต่อการเก็บ/รักษา/จัดเก็บ และการสำรองข้อมูลใด ๆ ที่ท่านประสงค์จะเก็บรักษาไว้ (โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือโดยการเก็บไว้ในรูปแบบเอกสาร) โดยแอ๊บบอตไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึง การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต หากท่านส่งอีเมล สำรองข้อมูล ถ่ายภาพหน้าจอข้อมูลบัญชีของท่าน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านหรือรายงานใด ๆ ของท่านแก่บุคคลภายนอก โดยกระทำในวิธีอื่นใด ข้อมูลนั้นอาจไม่ได้ถูกเข้ารหัสไว้ และแอ๊บบอตจะไม่สามารถบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นได้ ท่านจึงควรดำเนินการตามที่ท่านเห็นสมควรเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านตกลงว่า บัญชี a:care ของท่านไม่สามารถโอนได้ และสิทธิใด ๆ ในการมีไว้ซึ่งบัญชี a:care หรือสิทธิใด ๆ ในข้อมูลใด ๆ ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านเสียชีวิต เมื่อแอ๊บบอตได้รับสำเนามรณบัตร บัญชี a:care ของผู้ใช้งานอาจยุติลง และข้อมูลทั้งหมดในบัญชีจะถูกลบ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลมายัง webmaster@abbott.com

15.         การสิ้นสุด

15.1       ท่านสามารถบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ได้ทันที โดยการเลิกใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือโดยการลบบัญชี a:care ของท่าน

15.2       แอ๊บบอตอาจระงับไม่ให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือบอกเลิกข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาหาก (1) ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดอันเป็นสาระสำคัญข้อใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ (2) แอ๊บบอตเลือกที่จะหยุดจัดให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ในเขตปกครองที่ท่านอาศัยอยู่หรือจากสถานที่ที่ท่านพยายามเข้าถึงเว็บไซต์นี้ โดยใช้ดุลยพินิจของแอ๊บบอต หรือ (3) ในพฤติการณ์อื่น ๆ และด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่แอ๊บบอตพิจารณาตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของตน

15.3       เมื่อมีการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน แอ๊บบอตอาจลบข้อมูลใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านโดยไม่สามารถกู้คืนได้ ยกเว้นเท่าที่แอ๊บบอตมีหน้าที่หรือได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของแอ๊บบอต

16.         การเป็นโมฆะบางส่วน

หากมีคำสั่งหรือคำตัดสินว่าข้อกำหนดใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความไม่ชอบด้วยกฎหมายและความไม่สมบูรณ์ โดยคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีเขตอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้ได้ หรือต่อส่วนอื่นใดหรือข้อกำหนดอื่นใด ของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ และข้อกำหนดดังกล่าวจะได้ถูกแก้ไขใหม่ จำกัด ลบทิ้งเป็นอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น หรือจะถูกตีความเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดั้งเดิมมากที่สุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต เพื่อให้ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ยังคงบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

17.         การสละสิทธิ

การที่แอ๊บบอตไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการที่ท่านหรือบุคคลอื่นฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ไม่เป็นการสละสิทธิของแอ๊บบอตในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ที่คล้ายคลึงกันหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ในประการอื่น ๆ

18.         คุกกี้

เว็บไซต์นี้มุ่งหมายที่จะใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อให้ท่านพึงพอใจมากขึ้น จากการที่ท่านยังคงดูเว็บไซต์นี้ต่อไป เป็นการตกลงว่าท่านยอมรับการใช้คุกกี้ของแอ๊บบอต หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์ โปรดดูที่หน้าเพจเกี่ยวกับคุกกี้

19.         ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ พร้อมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ และข้อตกลงอื่นใดที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้เมื่อกล่าวถึงข้อตกลงนั้นในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ เป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดทั้งปวงของคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีเพียงเท่านี้ และให้แทนที่และใช้แทนการสื่อสาร คำรับรอง ความเข้าใจ ข้อตกลง หรือสัญญาที่มีขึ้นก่อนหน้านี้หรือที่มีขึ้นในขณะเดียวกันนี้ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ท่านยังรับทราบว่า ไม่มีการจัดทำคำแถลง คำรับรอง การรับประกัน หรือสัญญาใด ๆ ให้แก่ท่าน หรือไม่มีคำแถลง คำรับรอง การรับประกัน หรือสัญญาใด ๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์ฉบับนี้ที่ท่านอ้างอิงเชื่อถือ

20.         การติดต่อกับแอ๊บบอต / การให้ความช่วยเหลือ

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือในเรื่องทางเทคนิคได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือกรุณาติดต่อ webmaster@abbott.com หากต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป แอ๊บบอตจะติดต่อกับทีมสนับสนุนที่เหมาะสมต่อไป

เว็บไซต์นี้มุ่งหมายให้ใช้สำหรับผู้เข้าชมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

วันที่จัดทำ: เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

THL2191450-2