นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต – ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายวิธีการที่แอ๊บบอตจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (แอป) ของเรา และผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณแบบออฟไลน์ (เรียกรวมกันว่า “บริการของแอ๊บบอต“) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับบุคคลภายนอกแอ๊บบอตซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยที่แอ๊บบอตทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศไทย โปรด คลิกตรงนี้ เพื่อรับข้อมูลที่สอดคล้องกับคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งแอ๊บบอตอาจเชื่อมโยงถึง การที่คุณใช้บริการของแอ๊บบอตซึ่งเชื่อมโยงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนใช้บริการของแอ๊บบอตหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เรา

ในบางโอกาส แอ๊บบอตอาจเสนอแอป โปรแกรมพิเศษ กิจกรรม งานกิจกรรม หรือเครื่องมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (“โปรแกรม”) ที่อาจต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมโดยเฉพาะเจาะจง  ประกาศความเป็นส่วนตัว และ/หรือแบบฟอร์มให้ความยินยอมที่อธิบายว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้จะได้รับการประมวลผลอย่างไรสำหรับโปรแกรม คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมโปรแกรม


ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวตนคุณในฐานะบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงชื่อ ที่อยู่ตามไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ


แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณเป็นผู้ส่งให้หรือเลือกที่จะให้
 • ข้อมูลที่คุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือจากแหล่งอื่น
 • จากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
 • ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา
 • จากองค์กรวิจัยตามสัญญาและผู้ตรวจสอบการทดลองทางคลินิก
 • จากการที่คุณเข้าร่วมโปรแกรมหรือการทดลองทางคลินิกของแอ๊บบอต
 • จากผู้ให้บริการจากภายนอก โบรกเกอร์ข้อมูล หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • จากอุตสาหกรรมและกลุ่มและสมาคมผู้ป่วย
 • โดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับบริการของแอ๊บบอต (โปรดดู “คุกกี้และเครื่องมืออื่น ๆ” ด้านล่าง) ข้อมูลจากคู่ค้าของแอ๊บบอต
 • จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลทางสังคมได้
 • ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาล แหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลจากภายนอก

ในบางครั้ง เราอาจใช้หรือเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สามกับข้อมูลที่เรามีอยู่แล้ว และเราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออนไลน์กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมออฟไลน์

หากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น คุณต้องรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดและ/หรือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และแจ้งให้ทราบว่าเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลที่แอ๊บบอตเก็บรวบรวม

แอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้สินค้าและบริการใด

 • ข้อมูลติดต่อและตัวเลือกต่าง ๆ (เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและประชากรศาสตร์ (เช่น วันเกิด อายุ เพศ ชาติพันธุ์ สถานภาพสมรส)
 • ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์ (เช่น รายละเอียดประกันสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและการวินิจฉัยทางกายภาพและทางจิต การรักษาโรค ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ ประวัติสุขภาพของครอบครัว และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา เช่น ปริมาณยา ระยะเวลา และความถี่) ซึ่งเราเก็บรวบรวมโดยเกี่ยวเนื่องกับการจัดการการทดลองทางคลินิก ทำการวิจัย ดำเนินโปรแกรมสนับสนุนผู้ป่วย จัดจำหน่ายและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา การจัดการการใช้เครื่องมือในภาวะฉุกเฉิน (compassionate use) โปรแกรม expanded access และรายงานการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ (Adverse Event Report)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย
 • ข้อมูลใดก็ตามที่คุณให้สำหรับการสมัครหรือเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้ป่วย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม (เช่น เลขบัตรเครดิตและข้อมูลบัญชีทางการเงิน)
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือกสำหรับการเปิดบัญชีในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา
 • ภาพถ่าย ชื่อผู้ใช้ในโซเชียลมีเดีย หรือลายมือชื่อดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต เช่น อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (“ไอพี”) ของคุณ ประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการของแอ๊บบอตและโฆษณาของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ข้อมูลตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งทางกายภาพหรือการเคลื่อนไหว (ดู “คุกกี้และเครื่องมืออื่น ๆ” ด้านล่าง)
 • การอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามรายการข้างต้น เพื่อสร้างประวัติที่แสดงความชอบ ลักษณะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ เชาวน์ปัญญา ความสามารถ และความถนัด
 • หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของแอ๊บบอตในอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่แก่เรา เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณไม่ควรให้ข้อมูลใด ๆ แก่แอ๊บบอตโดยไม่มีคำขออย่างเฉพาะเจาะจง 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ (Adverse event)


หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

 • คุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ ประวัติการศึกษาและวิชาชีพ สถาบันและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลในประวัติ (resume) หรือประวัติย่อ (curriculum vitae) ประวัติการศึกษาและการทำงาน (เช่น ประสบการณ์ทำงาน การศึกษา และภาษาที่ใช้)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของแอ๊บบอต ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วม
 • รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณและสัญญาที่คุณได้เข้าทำกับเรา ซึ่งรวมถึง การโอนเงินหรือข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้เกี่ยวกับตัวคุณหรือครอบครัวของคุณ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมสำหรับงานกิจกรรมหรือกิจกรรมของแอ๊บบอตที่คุณเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วม
 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคุณ เช่น ข้อมูลใบอนุญาต ประวัติด้านวินัย การดำเนินคดีและการดำเนินการทางกฎระเบียบ และข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ (due diligence) อื่น ๆ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือจากแหล่งอื่น เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลสาธารณะเพื่อยืนยันข้อมูลในการติดต่อคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือสาธารณสุขของคุณ หรือเพื่อทราบความสนใจของคุณโดยประมวลข้อมูลประชากรศาสตร์กับข้อมูลที่คุณให้กับเรา


แอ๊บบอตใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

วิธีที่แอ๊บบอตใช้ข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอ๊บบอต โดยทั่วไปแล้วแอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่อไปนี้เช่นกัน (ก) ความยินยอมของคุณ (ข) ความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างแอ๊บบอตกับคุณ (ค) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของแอ๊บบอตกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ (ง) ประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (จ) ประโยชน์ของสาธารณะสำหรับการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือเพื่อใช้อำนาจรัฐ และ (ฉ) การปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • จัดหาสินค้าและบริการให้แก่คุณ และพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น
 • พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ
 • ดำเนินการตามคำขอของคุณ
 • ให้การบริการลูกค้า
 • ส่งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตและบริการของแอ๊บบอต
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนอพิเศษที่คุณอาจสนใจ
 • เชิญให้คุณเข้าร่วมการสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เข้าใจเกี่ยวกับความสนใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการของแอ๊บบอตได้มากขึ้น
 • รักษาบริการออนไลน์ของแอ๊บบอต เช่น เว็บไซต์และแอป
 • ตรวจสอบการให้บริการออนไลน์ของแอ๊บบอตเช่น เว็บไซต์ หรือ แอป
 • ติดตาม ตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และดูแลให้แน่ใจว่าแอ๊บบอตปฏิบัติตามนโยบาย
 • ดำเนินการวิจัย ซึ่งรวมถึง การวิจัยขั้นทุติยภูมิ และการวิจัย follow-on
 • กำหนดว่าบุคคลหนึ่งมีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมหรือการทดลองทางคลินิกของแอ๊บบอตหรือไม่
 • ประมวลผลการชำระเงิน
 • ประเมินว่าคุณและผู้ใช้อื่น ๆ มีปฏิสัมพันธ์กับบริการออนไลน์ของเราอย่างไร
 • ปกป้องแอ๊บบอตและผู้ใช้ของเรา
 • รักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริการออนไลน์ของเรา ซึ่งรวมถึงเครือข่าย เว็บไซต์ และแอปของเรา
 • ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณในปัจจุบัน
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิค (debug) บนเว็บไซต์และบริการเพื่อระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อฟังก์ชันการใช้งานในปัจจุบัน
 • ต่อสู้ในการดำเนินคดี และการสอบสวน และฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ

แอ๊บบอตอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งรวมถึงเพื่อ

 • ทราบผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปของเราทั้งใหม่และเก่า
 • จดจำความชอบส่วนตัวของคุณ
 • แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นตามความสนใจของคุณ

แอ๊บบอตยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่เปิดเผยแก่คุณเป็นบางครั้งคราว

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำหรับมือถือของเราบางรายการยังอาจมีฟีเจอร์บอกตำแหน่ง เพื่อให้บริการฟีเจอร์เหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งจากอุปกรณ์มือถือของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจเสนอฟีเจอร์การซื้อของที่ทำให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายในท้องถิ่น  เมื่อใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อให้บริการฟีเจอร์บอกตำแหน่งเหล่านี้

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้จากแหล่งอื่นตามที่ระบุในหัวข้อ “แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร” ของนโยบายนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจภายใน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบบัญชี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การปรับปรุงเว็บไซต์และแอปของเรา การปรับปรุงบริการของแอ๊บบอต ระบุแนวโน้มการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา

เราอาจรวมและ/หรือทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และกิจกรรมการปรับปรุง

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แอ๊บบอตอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการแก่คุณ หรือประมวลผลกิจกรรมบางประการที่ระบุในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้


แอ๊บบอตแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

แอ๊บบอตอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในบริษัทในเครือของแอ๊บบอต

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับคู่ค้า ผู้รับจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจและบริการ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ”) ตัวอย่างของผู้ให้บริการได้แก่ บริษัทให้บริการวิเคราะห์ บริษัทโฆษณา บริษัทประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการบริการลูกค้า อีเมล บริการ IT และ SMS Vendor บริษัทให้บริการด้านโฮสติ้งและการพัฒนาเว็บ และบริษัทจัดหาสินค้า ผู้ให้บริการอาจรวมถึงพันธมิตรในการส่งเสริมการขายสำหรับสินค้าที่พัฒนาขึ้นร่วมกันและ/หรือทำการตลาดร่วมกับบริษัทอื่น

ผู้ให้บริการบางรายอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของแอ๊บบอต บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน นอกจากนี้หน้าที่ของแอ๊บบอตคือกำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่แอ๊บบอตเท่านั้น

หากแอ๊บบอตจำหน่ายสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนให้ผู้ซื้อ แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามคำขอข้อมูลจากภาครัฐ เพื่อดำเนินการตามคำขอของศาล เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ และเพื่อให้การคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบการฉ้อโกงที่เป็นไปได้ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

แอ๊บบอตยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล ศาล หรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับ การดำเนินการทางศาล คำสั่งศาล คำขอของรัฐบาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้า ประชาชน แอ๊บบอต หรือบุคคลอื่น และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ แอ๊บบอตยังอาจเปิดเผย รวม หรือทำให้เป็นนิรนาม (de-identify) ซึ่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม


คุกกี้และเครื่องมืออื่น

แอ๊บบอตและผู้ให้บริการของแอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณโดยการใช้คุกกี้  แทร็คกิ้งพิกเซล  เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องมือ”) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าใจ ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (user experience) กับเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอต่าง ๆ ของเรา รวมถึงจัดการโฆษณาของเรา ข้อมูลนี้อาจทำให้การใช้บริการของแอ๊บบอตง่ายดายมากขึ้นและมีความหมายมากขึ้นเนื่องจากแอ๊บบอตและผู้ให้บริการของเราให้บริการที่ดีขึ้น  ปรับเว็บไซต์ตามความชอบของลูกค้า รวบรวมสถิติ และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นตามความสนใจของคุณ วิเคราะห์แนวโน้ม และบริหารจัดการและปรับปรุงบริการของแอ๊บบอต หากเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับข้อมูลที่รวบรวมผ่านเครื่องมือ

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ ปฏิเสธคุกกี้ หรือให้ระบบแจ้งเตือนคุณแต่ละครั้งที่มีการส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ หากตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้จะไม่สามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง และฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์อาจสูญหาย ส่วน “ช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ของคุณอาจบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของคุณยอมรับคุกกี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org

คุณยังสามารถควบคุมแฟลชคุกกี้ได้ซึ่งเราอาจใช้แฟลชคุกกี้ในบางเว็บไซต์และแอปของแอ๊บบอตเป็นบางครั้ง โดย คลิกที่นี่ เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมแฟลชคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ ตัวเลือกที่คุณใช้ใช้เฉพาะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ

ต่อไปนี้คือข้อมูลบางประเภทที่เราเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของแอ๊บบอต

ข้อมูลบันทึก  (log data)
เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และแอปของแอ๊บบอต เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูล (“ข้อมูลบันทึก”)  โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปหรือที่แอปพลิเคชันมือถือของคุณส่งเมื่อคุณใช้งาน ข้อมูลบันทึกนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลของคุณ ที่อยู่ของเว็บเพจที่มีฟีเจอร์ของแอ๊บบอต ประเภทและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำขอของคุณ วิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ และข้อมูลคุกกี้

ข้อมูลคุกกี้
โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงบริการออนไลน์ของแอ๊บบอตอย่างไร เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้ “คุกกี้” (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์สำหรับบัญชีแอ๊บบอตหรือเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เพื่อบันทึกข้อมูล (log data) เมื่อเราใช้คุกกี้ เราอาจใช้คุกกี้ “เซสชัน” (ซึ่งคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์) หรือคุกกี้ “เพอร์ซิสเทนท์” (ซึ่งคงอยู่จนกว่าคุณและ/หรือเบราว์เซอร์ของคุณจะลบคุกกี้ดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำความต้องการของคุณ เช่น ส่วนของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อย ๆ รหัสผู้ใช้ของคุณ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ คุณจึงไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าชม และเราอาจใช้คุกกี้ในการแสดงโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณ คุกกี้บางตัวที่เราใช้เกี่ยวข้องกับบัญชีแอ๊บบอตของคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลที่คุณให้เรา) ส่วนคุกกี้อื่น ๆ จะไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีแอ๊บบอตของคุณ

เราอาจใช้กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics) ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของแอ๊บบอตและรายงานกิจกรรมและแนวโน้มต่าง ๆ นอกจากนี้บริการนี้ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ แอป และทรัพยากรออนไลน์อื่น คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของกูเกิลได้ที่  https://policies.google.com/privacy/google-partners คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้กูเกิล แอนะลิติกส์เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยดาวน์โหลด Google Analytics opt-out browser add-on ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ปลั๊กอินและข้อมูลโซเชียลมีเดีย
นอกจากนี้เว็บไซต์และแอปของเราอาจใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย  (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของเฟสบุ๊ก”  ปุ่ม “แชร์ไปยังทวิตเตอร์”) เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณเข้าใช้บริการของแอ๊บบอตออนไลน์ ตัวดำเนินการของโซเชียลปลั๊กอินสามารถติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้ตัวดำเนินการนั้นสามารถจดจำบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านั้นได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์  กูเกิลพลัส) ในขณะที่คุณเรียกดูบริการของแอ๊บบอต

โซเชียลปลั๊กอินจะทำให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียนั้นสามารถรับข้อมูลว่าคุณได้เข้าใช้บริการของแอ๊บบอต นอกจากนี้โซเชียลปลั๊กอินยังทำให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียสามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในแอ๊บบอตกับผู้ใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียรายอื่น แอ๊บบอตไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาใด ๆ จากโซเชียลปลั๊กอิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลปลั๊กอินจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและการแบ่งปันข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น

หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงโซเชียลมีเดียของคุณหรือบัญชีกูเกิลของคุณกับแอ๊บบอต เราจะได้รับข้อมูลจากบัญชีดังกล่าว (เช่น รายชื่อเพื่อนหรือรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ) ข้อมูลที่เราได้รับจากบริการเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนให้สิทธิเข้าถึงแก่เรา คุณตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเหล่านี้ หากคุณอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลนี้ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

ข้อมูลอุปกรณ์
นอกเหนือจากข้อมูลบันทึก เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของแอ๊บบอต ซึ่งรวมถึงประเภทของอุปกรณ์  ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ unique device identifier และข้อมูล crash เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้และการตั้งค่าของอุปกรณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจะได้รับข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Mac หรือ PC หรือใช้โทรศัพท์ iPhone หรือแอนดรอยด์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์ของคุณให้ข้อมูลใดแก่เรา โปรดตรวจสอบนโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของคุณ

โฆษณาตามความสนใจ (Interest Based Advertising)
แอ๊บบอตมุ่งหวังว่าจะแสดงโฆษณาสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของคุณ แอ๊บบอต รวมถึงผู้ให้บริการและพันธมิตร ใช้เครื่องมือติดตามทั่วไป เช่น คุกกี้ พิกเซล เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์และส่งมอบโฆษณาที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น เช่นเดียวกับอีกหลายบริษัท แอ๊บบอตอาจใช้บริการผู้ให้บริการโฆษณาจากภายนอกและพันธมิตรอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้

เช่นเดียวกับอีกหลายบริษัท เราวางโฆษณาไว้ในตำแหน่งที่เราคิดว่าเหมาะสมกับลูกค้า วิธีการหนึ่งในการทำเช่นนี้คืออนุญาตให้บริษัทโฆษณาทางเครือข่ายซึ่งเราร่วมงานด้วยติดตั้งเครื่องมือของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอปของแอ๊บบอต สิ่งนี้จะทำให้บริษัทโฆษณาทางเครือข่ายสามารถจดจำบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์และแอปของแอ๊บบอตก่อนหน้านี้ และแสดงโฆษณาให้แก่คุณตามกิจกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงการซื้อ ความสนใจ และ/หรือข้อมูลอื่น – แนวทางปฏิบัตินี้มักเรียกกันว่า โฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising : IBA) หรือการโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ (online behavioral advertising : OBA)

นอกจากนี้ บริษัทโฆษณาเหล่านี้ยังอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแลปทอป และแสดงโฆษณาให้แก่คุณในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและแอปพลิเคชันที่คุณใช้

รีทาร์เก็ตติ้ง (retargeting)
วิธีการหนึ่งที่เราใช้ในการส่งมอบโฆษณาที่มีความหมายมากขึ้นคือการใช้กลยุทธ์การโฆษณาออนไลน์ปกติที่เรียกว่า “รีทาร์เก็ตติ้ง” (retargeting) หรือ “การทำการตลาดใหม่” (remarketing) การกำหนดเป้าหมายใหม่คือการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์หนึ่งตามกิจกรรมออนไลน์ของบุคคลหนึ่งในอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณดูผลิตภัณฑ์  Similac®  ในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต คุณอาจเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ Similac® อีกเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่น ในการทำเช่นนี้ แอ๊บบอตหรือผู้ให้บริการโฆษณาจากภายนอกอาจใช้รหัสอุปกรณ์ (device ID) คุกกี้ พิกเซล เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งติดตั้งโดยแอ๊บบอตหรือผู้ให้บริการจากภายนอกเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปของแอ๊บบอตหรือเว็บไซต์หรือแอปอื่น การติดตั้งคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้ในอุปกรณ์ของคุณทำให้สามารถระบุตัวตนคุณได้ในหลายเว็บไซต์ คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการจากภายนอกของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชมเพื่อดูว่ามีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เลือกไม่รับ IBA, OBA และรีทาร์เก็ตติ้ง
ในฐานะส่วนหนึ่งของพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising Alliance : DAA) เราปฏิบัติตามหลักการโฆษณาตามความสนใจของ DAA โดยการส่งหนังสือบอกกล่าว ให้ความโปร่งใส และควบคุมแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ตามที่ระบุใน http://www.aboutads.info/principles/ คลิกที่นี่ เพื่อเลือกไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาและไม่ให้พันธมิตรด้านการโฆษณาของเราแสดงโฆษณาตามพฤติกรรม (behaviorally targeted advertisement) ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้เฉพาะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ ระบบปฏิบัติการ iOS บางเวอร์ชันยังให้คุณ “จำกัดการติดตามโฆษณา” ในการตั้งค่าของระบบ และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บางเวอร์ชันยังอนุญาตให้คุณ “เลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจ” ในการตั้งค่าระบบ ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้เฉพาะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ

นโยบายไม่ติดตาม (Do Not Track Policy) ของแอ๊บบอต
บางเบราว์เซอร์มีฟีเจอร์ไม่ติดตาม (Do Not Track : DNT) เพื่อให้คุณกำหนดไม่ให้เว็บไซต์ติดตามคุณ ฟีเจอร์เหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมด และบางเบราว์เซอร์อาจไม่ได้ตั้งค่ามาเพื่อดำเนินการตามคำขอดังกล่าว  แอ๊บบอตรับสัญญาณ AdChoice DNT ตัวเลือกที่คุณเลือกใช้เฉพาะเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการจำกัดความสามารถของเว็บไซต์ในการตั้งค่าคุกกี้อาจทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมของคุณแย่ลง และในบางกรณี บางเว็บไซต์อาจทำงานไม่ได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีคุกกี้ หน่วยเก็บข้อมูลในเครื่อง และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน


มีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีการที่แอ๊บบอตเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉัน

บางบริการของแอ๊บบอตอาจถามว่าคุณต้องการเลือกที่จะรับหรือเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย และบริการเสริมที่คุณอาจสนใจ

การตลาด
หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลส่งเสริมการขายของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลนี้ได้ คุณสามารถเลิกรับข่าวสารการตลาดหรืออีเมลการค้าอื่น ๆ จากแอ๊บบอตได้โดยทำตามขั้นตอนในอีเมล เราจะใช้ความพยายามในการทำตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคุณจะเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวแล้ว เรายังคงขอสงวนสิทธิในการส่งข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดให้แก่คุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดการใช้งาน)


สิทธิตามกฎหมายของคุณ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผู้บริโภค คุณมีสิทธิต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิต่อไปนี้ (โดยมีข้อจำกัดและข้อยกเว้น) เข้าถึง และ/หรือ ขอสำเนาของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ

 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • ขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยแอ๊บบอต
 • ถอนความยินยอมของคุณที่ให้แอ๊บบอตก่อนหน้านี้ได้ทุกเมื่อ
 • ขอให้แอ๊บบอตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และส่งข้อมูลนั้นให้แก่บุคคลอื่น ตามที่กฎหมายอนุญาต
 • ส่งข้อร้องเรียนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่แอ๊บบอตเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอสงวนสิทธิในการพิสูจน์ตัวตนของคุณสำหรับคำขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และทำให้บุคคลเหล่านั้นหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นได้ หากคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอแทนลูกค้า เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอนั้นจริง

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของคุณหากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ หากเราปฏิเสธคำขอของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปฏิเสธดังกล่าวพร้อมทั้งคำอธิบายและเหตุผล

เราจะไม่จำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงบริการของแอ๊บบอตเพราะตัวเลือกและคำขอของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่าตัวเลือกบางประการของคุณอาจกระทบต่อความสามารถของแอ๊บบอตในการส่งมอบบริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดทางอีเมลแต่หลังจากนั้นขอให้แอ๊บบอตลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ เราจะไม่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดให้คุณได้อีกต่อไป

คุณสามารถใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยการติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อแอ๊บบอตได้อย่างไร” ด้านล่าง


แอ๊บบอตรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างไร

แอ๊บบอตมีนโยบายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริการของแอ๊บบอต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของความลับของข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เราขอให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ แอ๊บบอตไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ ดังนั้น เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเว็บไซต์หรือแอปของแอ๊บบอต คุณควรชั่งน้ำหนักทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่ตามมา เว็บไซต์หรือแอปของแอ๊บบอตอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแอ๊บบอตหรือไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวก่อนทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่สำหรับเด็ก
แอ๊บบอตไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลใด ๆ จากเด็ก (ตามคำนิยามของเรา คำว่า “เด็ก” หมายถึงผู้เยาว์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี) เราไม่มีเจตนาอนุญาตให้เด็กสั่งซื้อสินค้าของเรา ติดต่อสื่อสารกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใด ๆ ของเรา หากคุณเป็นผู้ปกครองและรับทราบว่าลูกของคุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา โปรดติดต่อเราตามข้อมูลที่ระบุด้านล่างนี้และเราจะร่วมมือกับคุณในการแก้ไขปัญหา


เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สามที่แอ๊บบอตไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ดำเนินการ เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก แอ๊บบอตไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานใดที่แอ๊บบอตไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ปฏิสัมพันธ์ของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมโดย และอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่แอ๊บบอตอาจถูกจัดเก็บและประมวลผล โอน และเข้าถึงระหว่างหรือจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของแอ๊บบอต หรือประเทศอื่น ๆ ที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม แอ๊บบอตจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บ/เข้าถึงจากที่ใด


แอ๊บบอตจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมมา ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้และตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายภายในของเราหรือข้อกำหนดด้านการดำเนินงาน


ติดต่อแอ๊บบอตได้อย่างไร

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยคลิกลิงก์ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมหรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@abbott.com หรือคุณอาจส่งจดหมายมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

ถึง: เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 30 และ 33

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย

ในการติดต่อสื่อสารใด ๆ ถึงแอ๊บบอต โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน (ถ้ามี) ที่อยู่เว็บไซต์ หรือโปรแกรมแอ๊บบอตที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น www.abbott.co.th) และคำอธิบายเกี่ยวกับคำขอของคุณโดยละเอียด เราจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการตอบกลับคำขอทั้งหมดโดยเร็ว

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย โปรดคลิกที่นี่


จะทราบได้อย่างไรเมื่อแอ๊บบอตได้ปรับปรุงนโยบายนี้

แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกเมื่อ หากแอ๊บบอตทำการแก้ไขแนวทางปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะปรากฏในย่อหน้านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ในวันดังกล่าว

THL2199774-3 EXP:(6-Nov-2024)