ให้คุณทําแบบสอบถามนี้ ซึ่งเป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณ หลังจากที่ทําแบบสอบถามเสร็จแล้ว

แพทย์จะเข้าใจคุณมากขึ้นและสามารถวางแผนการรักษาให้คุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ทําไมต้องทําแบบสอบถามนี้

ในการทําแบบสอบถามจะเป็นการตอบคําถามทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติในการดูแลสุขภาพ

ที่เกี่ยวกับอาการของโรคที่คุณเป็นอยู่ ซึ่งผลลัพธ์จากการทําแบบสอบถามจะสามารถช่วยคาดการณ์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคุณได้

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ มีดังนี้

  • ข้อเสนอแนะแบบเฉพาะบุคคล
  • คําแนะนําที่เป็นประโยชน์สําหรับการดูแลสุขภาพของคุณ
ทําแบบสอบถามนี้ →

เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

ทําแบบสอบถาม

เป็นการตอบคําถามทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ
อาการของโรคและสุขภาพของคุณ

ประมวลผลข้อมูล a:care Insight

จะประมวลผลออกมาเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แบบเฉพาะบุคคล เพื่อเพิ่มแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณให้ดีขึ้น

แสดงรหัสให้กับแพทย์ที่ทําการรักษา

เมื่อตอบคําถามครบถ้วนคุณจะได้รับรหัส ให้คุณนํารหัสนั้นส่งให้กับแพทย์ก่อนเข้าพบในการนัดหมายครั้งนี้

คุณคิดว่าถ้าแพทย์เข้าใจคุณมากขึ้นจะทําให้การรักษาของคุณเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่?
ทําแบบสอบถามด้านล่างนี้เลย!

Questionnaire uses SPURTM by Observia

THL2295540 EXP:(6-DEC-2025)