acare Privacy Policy

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ a:care

นโยบายฉบับนี้ใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่แอ๊บบอตจัดการข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านหรือข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากอุปกรณ์หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่บริษัท Abbott Product Operations AG เป็นผู้ควบคุม (ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัท Abbott Product Operations AG ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (จะเรียกว่า “เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต”) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านทางออฟไลน์ หรือเว็บไซต์ของแอ๊บบอตที่ไม่ได้มีลิงค์เชื่อมโยงมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตอาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปถึง การใช้เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตที่มีลิงค์เชื่อมโยงมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยท่านอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และ ข้อกำหนดการใช้งานออนไลน์เว็บไซต์ a:care

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทผ่านเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบและลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถือว่าท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การโอน และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายความว่าอย่างไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเดียวกับคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หากใช้อย่างเหมาะสม ที่ได้ให้ไว้กับและ/หรือเก็บรวบรวมไว้โดยเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต และแอ๊บบอตได้เก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างผ่านทางระบบออนไลน์

แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางวิธีต่าง ๆ หลายวิธี ได้แก่

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้หรืออนุญาตให้แอ๊บบอตได้มา แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกในช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ตัวอย่างเช่น ท่านอาจให้ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ของท่านเพื่อรับข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการของแอ๊บบอต เพื่อติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของแอ๊บบอต หรือเพื่อตอบแบบสอบถามของแอ๊บบอต นอกจากนี้ หากท่านเข้าถึงเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่าน ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์แก่บริษัทอีกด้วย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านไม่ควรให้ข้อมูลใด ๆ แก่แอ๊บบอตหากแอ๊บบอตไม่ได้ขอข้อมูลนั้นโดยเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ท่านอาจอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เก็บไว้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจเชื่อมโยงบัญชีเฟซบุ๊กหรือบัญชีกูเกิลของท่านเข้ากับแอ๊บบอต ซึ่งเป็นการอนุญาตให้บริษัทได้รับข้อมูลจากบัญชีเหล่านั้น (เช่น เพื่อนหรือข้อมูลติดต่อของท่าน) ข้อมูลที่บริษัทได้มาจากผู้ให้บริการเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการรายนั้น ๆ ใช้บังคับ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ หากท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะใช้ข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยที่ท่านไม่ได้เป็นฝ่ายให้ข้อมูลเอง แอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตโดยที่ท่านไม่ได้เป็นฝ่ายให้ข้อมูลดังกล่าวเองก็ได้ ข้อมูลในลักษณะนี้สามารถช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตโดยท่านง่ายขึ้นและตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้น เนื่องจากทำให้แอ๊บบอตสามารถจัดให้บริการที่ดีขึ้น จัดทำเว็บไซต์ตามความพึงพอใจของลูกค้า รวบรวมข้อมูลทางสถิติ แสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวโน้ม และบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตโดยประการอื่น ตามที่จะได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “แอ๊บบอตและบริษัทพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาอย่างไร” ด้านล่าง ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเก็บรวบรวมโดยผู้ขายโฆษณาและบริษัทพันธมิตรอื่น ๆ ของแอ๊บบอต ตัวอย่างประเภทของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตได้แก่

 • ข้อมูลการใช้งาน เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ (“ข้อมูลการใช้งาน”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ส่งจากเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต หรือที่ส่งจากแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านเมื่อท่านใช้งาน ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ไอพี ที่อยู่ของเว็บเพจที่ท่านเยี่ยมชมซึ่งมีข้อมูลของเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ประเภทและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำร้องขอของท่าน ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตโดยท่าน และข้อมูลคุกกี้

 • ข้อมูลคุกกี้ บริษัทและบริษัทพันธมิตรที่ได้รับการอนุญาตอาจใช้ “คุกกี้” (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นไฟล์เฉพาะของบัญชีที่ท่านสร้างไว้กับแอ๊บบอตหรือเบราว์เซอร์ของท่าน) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต เมื่อบริษัทใช้คุกกี้ คุกกี้ที่ใช้อาจเป็นคุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies ซึ่งจะมีอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์) หรือคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies ซึ่งจะมีอยู่จนกว่าท่านและ/หรือเบราว์เซอร์ของท่านจะลบทิ้ง) ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำความชื่นชอบของท่าน เช่น ส่วนของเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมบ่อย ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เพื่อให้ท่านไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต คุกกี้บางประเภทที่บริษัทใช้จะผูกอยู่กับบัญชีที่ท่านสร้างไว้กับแอ๊บบอต (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ที่อยู่อีเมลที่ท่านให้ไว้) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “บริษัทและพันธมิตรของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาอย่างไร” ด้านล่าง

 • ปลั๊กอินและข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตอาจใช้ปลั๊กอินของสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ชอบ” ของเฟซบุ๊ก ปุ่ม “แบ่งปันผ่านทวิตเตอร์”) เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ผู้ควบคุมปลั๊กอินของสื่อสังคมออนไลน์จะสามารถติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะจดจำได้ว่าบุคคลหนึ่ง ๆ เคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตมาก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่ หากท่านเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ กูเกิลพลัส) ในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ปลั๊กอินของสื่อสังคมออนไลน์จะทำให้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ทราบได้ว่าท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตแล้ว อกจากนี้ ปลั๊กอินของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์รายอื่น ๆ ได้ เช่น ปลั๊กอินสื่อสังคมออนไลน์ของเฟซบุ๊กทำให้เฟซบุ๊กสามารถแสดงให้เพื่อนของท่านบนเฟซบุ๊กเห็นเมื่อท่านกดปุ่ม “ชอบ” หรือแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บเพจของบริษัท อีกทั้งอาจทำให้ท่านเห็นกิจกรรมบนเฟซบุ๊กของเพื่อนของท่านบนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตได้ ทั้งนี้ แอ๊บบอตไม่ได้ควบคุมเนื้อหาใด ๆ จากปลั๊กอินของสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอินสื่อสังคมออนไลน์ของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ

 • ข้อมูลอุปกรณ์ นอกเหนือจากข้อมูลการใช้งานแล้ว บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตด้วย ซึ่งรวมถึงประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ รหัสประจำตัวเครื่อง และข้อมูลการล่ม บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นมักขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้และการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น เครื่องแมคกับเครื่องพีซี หรือโทรศัพท์ iPhone กับโทรศัพท์ Android จะให้ข้อมูลคนละประเภทกัน หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่อุปกรณ์ของท่านส่งให้แก่บริษัท กรุณาตรวจสอบนโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้

 • ข้อมูลที่ได้จากพันธมิตรของแอ๊บบอต ผู้ขายโฆษณาและพันธมิตรอื่น ๆ ของบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ให้แก่แอ๊บบอต ตัวอย่างเช่น ผู้ขายโฆษณาของบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทเกี่ยวกับเว็บไซต์โฆษณาของแอ๊บบอตบนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต หรือบนแอพพลิเคชั่นที่แสดงโฆษณาดังกล่าวเพื่อประเมินและ/หรือพัฒนาโฆษณาเหล่านั้น แอ๊บบอตอาจได้รับข้อมูลประเภทนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกดูโฆษณาว่านำไปสู่การซื้อหรือไม่ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ในกรณีใดบ้างที่แอ๊บบอตอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตเพื่อตอบคำถามของท่านและจัดให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพให้แก่ท่าน

นอกจากนี้ แอ๊บบอตอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านการใช้เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตโดยท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ เช่น

 • จัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการ a:care ให้แก่ท่าน ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวให้ดีขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ a:care ใหม่ ๆ
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ a:care ของแอ๊บบอตให้ท่านทราบ ซึ่งรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ
 • เชิญท่านให้ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ a:care ของบริษัท
 • จัดทำและคงให้มีเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต
 • ปกป้องแอ๊บบอตและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท
 • รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต

นอกจากนี้ แอ๊บบอตอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านหรือข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่าน ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • จดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือผู้ที่เคยเยี่ยมชมมาก่อนแล้ว
 • จดจำความสนใจของท่าน
 • เข้าใจความสนใจของลูกค้าและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตได้ดีขึ้น
 • วิจัยและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

นอกจากนี้ บางแอพพลิเคชั่นของบริษัทและบางเว็บไซต์ของบริษัทที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อาจมีลักษณะการใช้งานที่ต้องใช้ตำแหน่งของอุปกรณ์ เพื่อจัดให้บริการเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเหล่านี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ได้จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านหากท่านอนุญาต ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจเสนอบริการเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายในท้องที่ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าวจะเก็บรวบรวมเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานที่ท่านขอรับบริการเท่านั้น โดยแอ๊บบอตจะไม่รักษาหรือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ต่อไป การที่ท่านใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ จะถือว่าท่านให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดให้บริการเกี่ยวกับการใช้งานที่ต้องใช้ตำแหน่งของอุปกรณ์แอพพลิเคชั่นดังกล่าว

แอ๊บบอตและพันธมิตรของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาอย่างไร

แอ๊บบอตใช้เครื่องมือทั่วไป เช่น คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างผ่านทางระบบออนไลน์” ข้างต้น) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสบการณ์ออนไลน์ของผู้ใช้งานและจัดส่งโฆษณาที่ตรงกับความสนใจยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับในหลายบริษัท แอ๊บบอตอาจใช้ผู้ขายโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกและพันธมิตรอื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้

วิธีหนึ่งที่บริษัทใช้ในการแสดงโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้นคือการโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบทั่วไปรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “การทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจ (Retargeting หรือ Remarketing)” การทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจเป็นการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หนึ่งโดยอาศัยกิจกรรมออนไลน์ของบุคคลหนึ่งบนอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น หากท่านเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ a:care บนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตเว็บไซต์หนึ่ง ท่านอาจเห็นโฆษณาของบริการที่คล้ายคลึงกันเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ในการแสดงโฆษณาเช่นนี้ แอ๊บบอตหรือผู้ขายโฆษณาของแอ๊บบอตอาจใช้รหัสประจำเครื่องของอุปกรณ์ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่แอ๊บบอตหรือผู้ขายโฆษณาของแอ๊บบอตติดตั้งเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต หรือเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก การติดตั้งคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ของท่านอาจทำให้หลายเว็บไซต์สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ขายโฆษณาของบริษัทเพื่อให้เข้าใจวิธีการที่ผู้ขายโฆษณาเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมการใช้เครื่องมือติดตาม เช่น คุกกี้ และการปิดการใช้งานการทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีการที่แอ๊บบอตใช้ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของฉัน” ด้านล่าง

แอ๊บบอตนำข้อมูลส่วนบุคคลจากหลายแหล่งมารวมกันหรือไม่

แอ๊บบอตอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น a:care หนึ่ง ๆ ของแอ๊บบอต ไปรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ผ่านทางเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น a:care อื่น ๆ ของแอ๊บบอต นอกจากนี้ แอ๊บบอตอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทผ่านทางระบบออนไลน์ไปรวมเข้ากับบันทึกแบบออฟไลน์ของบริษัทและบันทึกที่ได้รับจากบุคคลภายนอก บริษัทใช้ข้อมูลที่รวมจากหลายแหล่งดังกล่าวนี้ในการช่วยให้บริษัทออกแบบเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตและผลิตภัณฑ์และบริการของแอ๊บบอตให้ดียิ่งขึ้น สื่อสารข้อมูลกับท่าน พัฒนากิจกรรมทางการตลาดและการค้นคว้าวิจัยของบริษัท และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอื่น ๆ ทางธุรกิจ ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ “ในกรณีใดบ้างที่แอ๊บบอตอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้างต้น

ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีการที่แอ๊บบอตใช้ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของฉัน

ท่านอาจจำกัดปริมาณและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แอ๊บบอตได้รับได้ตลอดเวลาโดยเลือกไม่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ในแบบฟอร์มหรือช่องกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ทั้งนี้ บริการออนไลน์ของบริษัทบางส่วนอาจจัดให้แก่ท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท บางส่วนของเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตอาจให้ท่านเลือกได้ว่าท่านต้องการให้รวมท่านไว้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทเพื่อรับข้อเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่มเติมที่ท่านอาจสนใจหรือไม่

นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจถามท่านหรือมีกล่องให้ท่านเลือกได้ว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ Nutrition ของแอ๊บบอตใช้เทคโนโลยีติดตาม เช่น คุกกี้ ในการ “จดจำ” ข้อมูลของท่านเมื่อมีการกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง เช่น รหัสผู้ใช้งานหรือที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ นอกจากนี้ ท่านสามารถควบคุมการใช้เครื่องมือติดตามและจำกัดการทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจได้ดังต่อไปนี้

 • การควบคุมเครื่องมือติดตาม เว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากมีตัวเลือกในการปิดคุกกี้ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ใหม่ และอาจมีหลากหลายวิธีในการตัดสินใจยอมรับคุกกี้ใหม่แต่ละตัว (โดยขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเบราว์เซอร์ของท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่นี่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถควบคุมแฟลชคุกกี้ซึ่งบริษัทอาจใช้ในเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตบางเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เนื่องจากแฟลชคุกกี้ไม่สามารถควบคุมผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้

 • การเลือกปิดการใช้งานการทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจ โครงการควบคุมโฆษณาที่อาศัยพฤติกรรมออนไลน์ด้วยตนเอง (Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising) ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปิดการใช้งานการบันทึกพฤติกรรมออนไลน์ของตนและการนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา โปรดคลิกที่นี่เพื่อปิดการใช้งานการเก็บรวบรวมพฤติกรรมออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการรับโฆษณาที่อาศัยพฤติกรรมออนไลน์จากพันธมิตรโฆษณาของบริษัท ซึ่งรวมถึงโฆษณาการทำการตลาดเพื่อเน้นย้ำความสนใจด้วย ท่านสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งเฉพาะเบราว์เซอร์และเฉพาะอุปกรณ์ นอกจากนี้ ระบบปฏิบัติการ iOS บางรุ่นมีตัวเลือกให้ท่าน “จำกัดการติดตามโฆษณา” ได้ในการตั้งค่าระบบ และระบบปฏิบัติการ Android บางรุ่นมีตัวเลือกให้ท่านเลือก “ปิดการใช้งานการรับโฆษณาตามความสนใจ” ได้ในการตั้งค่าระบบ โดยท่านสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งเฉพาะเบราว์เซอร์และเฉพาะอุปกรณ์

 • นโยบายของแอ๊บบอตในการไม่ติดตาม แอ๊บบอตเคารพสัญญาณอย่าติดตาม (Do Not Track) ของ AdChoice แต่ทั้งนี้ การที่เว็บไซต์ไม่สามารถติดตั้งคุกกี้ได้อาจทำให้ประสบการณ์โดยรวมของท่านในฐานะผู้ใช้งานแย่ลง และในบางกรณี การที่ไม่มีคุกกี้ การจัดเก็บในอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน จะทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม

ใครจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้บ้าง

มีเพียงลูกจ้างของแอ๊บบอตบางราย บริษัทที่อาจดำเนินโครงการร่วมกับแอ๊บบอต และบุคคลและนิติบุคคลที่ทำสัญญากับแอ๊บบอตเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้แก่แอ๊บบอตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัททำการฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทในเรื่องความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีการจัดการและบริหารข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ แอ๊บบอตมีหลักปฏิบัติในการแจ้งให้ท่านทราบหากท่านกำลังลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่มีการร่วมมือกับบริษัทอื่นซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งมีหลักปฏิบัติในการกำหนดให้ผู้รับจ้างของบริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการปฏิบัติงานให้แก่แอ๊บบอตเท่านั้น

แอ๊บบอตแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกหรือไม่

ตามกฎทั่วไปแล้ว แอ๊บบอตไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะมีความจำเป็นต่อการดำเนินโครงการร่วมหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมผ่านผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนด แอ๊บบอตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลภายนอกเหล่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากแอ๊บบอตขายสายผลิตภัณฑ์หรือแผนกใดของตน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนให้แก่ผู้ซื้อกิจการนั้นเพื่อให้ผู้ซื้อกิจการดังกล่าวสามารถจัดให้ข้อมูลและบริการแก่ท่านต่อไปได้ หากแอ๊บบอตให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลและนิติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือแก่แอ๊บบอตในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ แอ๊บบอตมีหลักปฏิบัติในการขอให้บุคคลและนิติบุคคลเหล่านั้นรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติงานให้แก่แอ๊บบอตเท่านั้น แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดการกับสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

แอ๊บบอตรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

แอ๊บบอตมีหลักปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยเว็บเพจแต่ละหน้าซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม แอ๊บบอตไม่สามารถรับประกันการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ บริษัทขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังขณะส่งข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่าน แอ๊บบอตไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต ท่านต้องคำนึงถึงทั้งประโยชน์และความเสี่ยง นอกจากนี้ เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตที่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะแสดงข้อความเตือนเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่แอ๊บบอตไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกดังกล่าวก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล

แอ๊บบอตมีนโยบายต่าง ๆ ซึ่งทำให้การใช้และการปกป้องเลขบัตรประกันสังคมที่ได้รับในระหว่างการทำธุรกรรมกับแอ๊บบอตเป็นไปอย่างเหมาะสม นโยบายของแอ๊บบอตกำหนดให้มีการรักษาความปลอดภัยเลขบัตรประกันสังคมอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นโยบายเหล่านี้ของแอ๊บบอตที่ใช้บังคับกับเลขบัตรประกันสังคมนั้นใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้เลขบัตรประกันสังคมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งต่างจากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ที่นำมาใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์เท่านั้น

แอ๊บบอตป้องกันความเป็นส่วนตัวของเด็กอย่างไร

แอ๊บบอตไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็ก (บริษัทนิยาม “เด็ก” ว่าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) บนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต บริษัทไม่มีเจตนาที่จะอนุญาตให้เด็กสั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ a:care ติดต่อสื่อสารกับบริษัท หรือใช้บริการ a:care ใด ๆ ของบริษัทบนระบบออนไลน์ หากท่านทราบว่าบุตรของท่านให้ข้อมูลแก่บริษัท กรุณาติดต่อบริษัทโดยใช้วิธีการติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัทจะช่วยท่านในการแก้ไขปัญหานี้

ฉันจะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลจากบันทึกปัจจุบันของลูกค้าได้อย่างไร

ท่านอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบันทึกของบริษัท หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยติดต่อบริษัทตามวิธีการติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ท่านให้ไว้ในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของบริษัท

ฉันจะติดต่อแอ๊บบอตได้อย่างไรบ้าง

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท หรือหากท่านประสงค์จะเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารจากเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตหรือจากโครงการ a:care ของแอ๊บบอตโครงการใดโครงการหนึ่งอีกต่อไป กรุณาติดต่อบริษัทโดยการคลิกที่ลิงค์ “ติดต่อบริษัท” บนเว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอตที่ท่านเยี่ยมชม หรือส่งอีเมลมาที่ webmaster@abbott.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ต่อไปนี้

Abbott Laboratories

Attention: Public Affairs, Department 383

100 Abbott Park Road

Abbott Park, IL 60064-6048

ในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดกับแอ๊บบอต กรุณาระบุที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน (หากมี) ที่อยู่เว็บไซต์ a:care ของแอ๊บบอต หรือโครงการ a:care ของแอ๊บบอตที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล และอธิบายสิ่งที่ท่านร้องขอโดยละเอียด หากท่านประสงค์จะลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อบริษัททางอีเมล กรุณาระบุว่า “คำร้องขอลบข้อมูล (Deletion Request)” หรือ “คำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Amendment Request)” แล้วแต่กรณี ไว้ตรงชื่อเรื่องของอีเมล บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินการตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลทั้งปวงในเวลาอันสมควร

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแอ๊บบอตปรับปรุงนโยบายฉบับนี้หรือไม่

แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ และหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากแอ๊บบอตเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยจะระบุวันที่ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ในย่อหน้านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา