ถอดรหัสฉลากอาหาร

เยี่ยมชม a:care ครั้งแรกใช่มั้ย? ลงทะเบียนที่นี่

ถอดรหัสฉลากอาหาร

คำว่า “ต่ำ” “ปราศจาก” “น้อยกว่า” “ศูนย์” ในฉลากอาหารนั้นแปลว่าอะไรกันแน่?

acare สุขภาพที่ดีของหัวใจ - ถอดรหัสฉลากอาหาร

ตัวอย่างคำที่ใช้แสดงคุณค่าโภชนาการของอาหารนั้น ๆ เช่น

สูง (High) อุดมไปด้วย (Rich In) หรือ เป็นแหล่ง...ชั้นยอด (Excellent Source) หมายความว่าในหนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารนั้น ๆ มีสารอาหารที่ระบุสูงกว่าปริมาณแนะนำต่อวัน 30% หรือมากกว่านั้น

มี...น้อยกว่า (Less, Fewer) หรือ ลดปริมาณ... (Reduced) หมายความว่าอาหารนั้น ๆ มีสารอาหารที่ระบุหรือแคลอรี่น้อยกว่าการปรุงแบบปกติอย่างน้อย 25%

ไลต์ (Light หรือ Lite) หมายความว่าอาหารนั้น ๆ มีแคลอรี่น้อยกว่าการปรุงแบบปกติ 1/3 ส่วน หรือมีปริมาณไขมันหรือโซเดียมลดลง 50%

ต่ำ (Low) หมายความว่าอาหารนั้น ๆ มีปริมาณสารอาหารหรือให้พลังงานต่ำกว่าการปรุงอาหารปกติ

มากกว่า (More) หรือ เอ็กซ์ตร้า (Extra) หมายความว่าอาหารนั้น ๆ มีสารอาหารที่ระบุมากกว่าการปรุงแบบปกติอย่างน้อย 10% ของปริมาณที่ควรบริโภคต่อวัน

ออร์แกนิก (Organic) หมายความว่าส่วนผสมอย่างน้อย 95% ปลูกและแปรรูปตามกฎเกณฑ์ของ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

คุณสมบัติของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

พลังงาน

ปราศจากแคลอรี่ (Calorie free) หนึ่งหน่วยบริโภคให้พลังงานน้อยกว่า 5 กิโลแคลอรี่

แคลอรี่ต่ำ (Low kcal) หนึ่งหน่วยบริโภคให้พลังงานน้อยกว่า 40 กิโลแคลอรี่

ลดแคลอรี่ (Reduced kcal) หนึ่งหน่วยบริโภคให้พลังงานน้อยกว่าอาหารที่นำมาเปรียบเทียบอย่างน้อย 25%

คาร์โบไฮเดรต: ใยอาหาร/ไฟเบอร์และน้ำตาล

ไฟเบอร์สูง/ใยอาหารสูง (High fiber) หนึ่งหน่วยบริโภคมีไฟเบอร์ 6 กรัมหรือมากกว่า ต่ออาหาร 100 กรัม

ไร้น้ำตาล/ปราศจากน้ำตาล (Sugar free) หนึ่งหน่วยบริโภคมีน้ำตาลน้อยกว่า 0.5 กรัม 

ไขมันและคอเลสเตอรอล

ปราศจากไขมัน (Fat free) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันน้อยกว่า 0.5 กรัม  อาจใช้คำว่าไขมันเป็นศูนย์ (zero-fat) ปราศจากไขมัน (no-fat) และ ไม่มีไขมัน (nonfat) ก็ได้

ไขมันต่ำ (Low fat) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่เกิน 3 กรัม

ไขมันน้อยกว่า (Less fat) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันน้อยกว่าอาหารที่นำมาเปรียบเทียบอย่างน้อย 25%

ปราศจากไขมันอิ่มตัว (Saturated fat free) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 0.5 กรัม และไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัม

ไขมันอิ่มตัวต่ำ (Low saturated fat) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันอิ่มตัว 1 กรัมหรือน้อยกว่านั้น และไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัม

ไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า (Less saturated fat) – ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วน้อยกว่าอาหารที่นำมาเปรียบเทียบอย่างน้อย 25%

ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans fat-free) – ไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัม และไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

ปราศจากคอเลสเตอรอล (Cholesterol-free) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม และไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วเท่ากับ 2 กรัมหรือน้อยกว่านั้น

คอเลสเตอรอลต่ำ (Low cholesterol) – หนึ่งหน่วยบริโภคมีคอเลสเตอรอล 20 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้น และมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วเท่ากับ 2 กรัมหรือน้อยกว่านั้น

คอเลสเตอรอลน้อยกว่า (Less cholesterol) – มีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าอาหารที่นำมาเปรียบเทียบอย่างน้อย 25% และหนึ่งหน่วยบริโภคมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วเท่ากับ 2 กรัมหรือน้อยกว่า

มันน้อยเป็นพิเศษ (Extra lean) – มีไขมันน้อยกว่า 5 กรัม ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วเท่ากับ 2 กรัมหรือน้อยกว่านั้น และคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 95 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และต่อเนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก และอาหารทะเล 100 กรัม

มันน้อย (Lean) – มีไขมันน้อยกว่า 10 กรัม ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์รวมกันแล้วเท่ากับ 4.5 กรัมหรือน้อยกว่านั้น และคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 95 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคและต่อเนื้อแดง เนื้อสัตว์ปีก และอาหารทะเล 100 กรัม

โซเดียม (เกลือ)

ปราศจากโซเดียม และ ปราศจากเกลือ (Sodium free and Salt free) หนึ่งหน่วยบริโภคมีโซเดียมน้อยกว่า 5 มิลลิกรัม

โซเดียมต่ำ (Low sodium) หนึ่งหน่วยบริโภคมีโซเดียม 120 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้น

โซเดียมต่ำมาก (Very low sodium) หนึ่งหน่วยบริโภคมีโซเดียม 40 มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้น

ลดโซเดียม (Reduced sodium)  มีโซเดียมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างน้อย 25% และปริมาณโซเดียมที่ลดลงไม่น้อยกว่า 120 มก.

โซเดียมน้อย (Light in sodium)  มีโซเดียมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างน้อย 50%

ไม่ใส่เกลือ/ไม่เติมเกลือ (Unsalted/No added salt) ไม่มีการเติมเกลือระหว่างการผลิต (ไม่ใช่ปราศจากโซเดียม)