รู้ทันความดัน ป้องกันหลายโรค

เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคม 2565 ขอเชิญทุกท่านวัดความดันโลหิตและส่งผลให้สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวางแผนดูแลคนไทยต่อไป

ท่านสามารถส่งผลการวัดความดันโลหิตได้ที่ https://bit.ly/3MZ8ByL หรือ scan ผ่าน QR code


acare_Cardio_Handling_Hypertension

วิธีรับมือกับโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าค่าความดันที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าภาวะความดันสูงกว่าปกติ

THL2234957 Exp:(10-May-2024)