เรียนรู้และเข้าใจ

หัวใจแข็งแรง ชีวิตยืนยาว

ดั่งสำนวนที่ว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ความรู้ในการป้องกันโรค จึงมีความสำคัญ

THL2173070-2